Etikk i hverdagen Fagforbundet ønsker å legge til rette for etisk refleksjon på den enkelte arbeidsplass. De vil blant annet øke bevisstheten om egne holdninger blant medlemmer og tillitsvalgte. Det er mange dilemmaer som kan dukke opp på en arbeidsplass. Styret i Seksjon kirke, kultur og oppvekst (SKKO) har tidligere vedtatt yrkesetiske regler, og nå skal disse trykkes på plakater som kan henges opp på arbeidsplasser. Det skal også lages en folder. Styret vil jobbe videre med å utvikle et opplegg for å stimulere til yrkesetisk diskusjon på arbeidsplassene. Administrasjonen har laget eksempler på temaer innenfor oppvekstområdet: Hvis det foregår en debatt i pressen om en sak som berører din arbeidsplass, er det da greit som ansatt å uttale seg til pressen? Illustrasjonsfoto: colourbox.com ETISKE DILEMMA: Hva gjør du hvis noen blir hakket på og ingen andre voksne vil gjøre noe med det? og skape åpenhet, tillit, stolthet og tilhørighet. Yrkesetikk skal hjelpe oss til å tenke over hvordan vi gjør arbeidet vårt og videreutvikle gode holdninger og praksis. De ansatte skal ta faglig, personlig og juridisk ansvar for hvordan de utfører jobben sin. Tekst: INGEBORG VIGERUST RANGUL enkelte barnehageeiere tar ut store verdier fra barnehagedriften. Derfor vurderer departementet å innføre regulering av uttak av verdier. Departementet ber spesielt om høringsinstansene syn på behovet for regulering av uttak av verdier, samt forslag til regulering. Politiattest i Nytt finansieringssystem Kunnskapsdepartementet vil at barnehager skal likebehandles ved utdeling av offentlige tilskudd. Dette kan bli den største endringen i nyere tid av finansiering av barnehager. Godkjente ikke-kommunale barnehager skal behandles likeverdig med kommunale barnehager i forhold til offentlige tilskudd, foreslår Kunnskapsdepartementet (KD). De har sendt ut et høringsforslag om et nytt finansieringsystem for ikke-kommunale barnehager. Høringsfristen går ut i slutten av juli. KD ber særskilt om tilbakemelding på tilskuddsatsene. Departementet foreslår en modell hvor kommunene skal fastsette separate tilskuddsatser for drift og kapital. For drift foreslås det en sats for små barn med heltidsplass og en sats for store barn med heltidsplass og at kommunen skal fastsette satsene separat for ordinære barnehager, familiebarnehager og åpne barnehager. Det foreslås også et påslag for administrasjon. For kapitalutgifter foreslår departementet at det fastsettes en sats per barn med heltidsplass uavhengig av barnets alder. Tilskuddet skal dekke avskrivings- og rentekostnader. Store verdier ut I høringsnotatet står det at departementet er kjent med at Ei jente deler åpenlyst ut bursdagskort. Sju av ti jenter blir invitert. Hvilken holdning har de ansatte til dette? Eller hva gjør du hvis ei jente i elevgruppa stadig blir hakket på av tre andre jenter. Ingen andre voksne ser ut til å gjøre noe med dette. Er det greit at en av de ansatte kommenterer en elevs familiebakgrunn høylydt og nedsettende på personalrommet? Målet er å utvikle fellesskapet I dag kan mennesker som har begått seksuelle overgrep mot barn utelukkes fra arbeid i barnevernet. Hvis departementet får det som de ønsker, skal også mennesker som har begått volds, ranseller narkotikaforbrytelser utelukkes. Forslaget om å utvide barnelovens regler om krav til politiattester ble sendt ut på høring i midten av mai. Fristen for å uttale seg er 12. august. – Ved å utvide bruken av politiattester til å gjelde flere lovbrudd, vil vi i større grad kunne sile ut personer som er uegnet til å arbeide med barn og unge, sa statsråd Audun Lysbakken da forslaget ble sendt ut på høring. Forslaget fra departementet er i tråd med den nylig vedtatte politiregisterlovens regler om barneomsorgsattester.    PF Illustrasjonsfoto: colourbox.com For å sikre at overskudd fra virksomheten ikke tas ut på annen måte enn fastsatt maksimal avkastning på egenkapitalen, stilles det krav om skriftlig dokumentasjon fra barnehageeier for transaksjoner. Tekst: INGEBORG VIGERUST RANGUL Fagbladet 6-7/2010 > 29 barnevernet fbaargang2010 fbseksjonKIR