Godt naboforhold KREATIVE: Norske og russiske barn i arbeid med snøskulpturer. ANIMASJON: Her møtes kulturskoleelevene og lærer om digitale teknikker ved bruk av maling og plastelina. sosialt samvær har vi skapt et nettverk basert på gjensidig tillit og respekt. Vår ulike kulturbakgrunn har ikke vært noen barriere, snarere en berikelse for vårt samarbeid, mener Griff Bye. Kvinnesamarbeidet har satt i gang et holdningsskapende prosjekt for ungdom, der de møtes og lærer om hverandres kultur og liv. Prosjektet har fokus på de grensenære språkene for å skape en felles identitet i regionen og stimulere ungdommer til å bli i nord. – Det er når de mellommenneskelige relasjonene fungerer at vi får til gode prosesser som skaper utvikling, sier Griff Bye. Kvinnesamarbeidet har vært og er en av grunnpilarene i samarbeidet med Russland og Finland. Også i perioder med stor arbeidsløshet og sosiale problemer har det vært vilje til å prioritere dette. Hjelp over grensen – I august 1998 ble rubelen devaluert, og organisasjonen «Aksjon nabohjelp» hjalp russiske naboer med mat og medisiner. Vi erfarte hvor viktig gode relasjoner og tillit var, og vi opplevde ingen mistenksomhet, forteller Griff Bye. Hvert år markerer Petchenga og SørVaranger frigjøringen 22. oktober 1944. Da reiser representanter fra Sør-Varanger til Pechenga. To dager etter får Sør-Varanger gjenbesøk. – Dette er en viktig sak, som vi ikke skal undervurdere betydningen av. Da grensen åpnet, følte vi en stor glede, sier May Griff Bye. Samarbeidet mellom Sør-Varanger kommune og Pechenga rayon har utviklet seg på tross av kald krig og storpolitiske vinder. Tvillingbysamarbeidet har brutt ned tidligere barrierer. – Sør-Varanger er en internasjonal kommune. Etter grenseåpningen har vi fått større trafikk over grensen både gjennom handel og av sjøfolk, sier spesialrådgiver May Griff Bye. I 2008 undertegnet ordføreren i SørVaranger og lederen i den munisipale enheten i Pechenga rayon en felles erklæring om tvillingbysamarbeid – bygget på en vennskapsavtale fra 1972. Holdningsskapende arbeid – Vi har et mangeårig kvinnesamarbeid som siden 1980-tallet har vært gjennomført nesten uten avbrudd. Gjennom faglige diskusjoner og Fagbladet 6-7/2010 > 31 Foto: Kulturskolen i Sør-Varanger fbaargang2010 fbseksjonKIR