Makter ikke mer Sørensen er redd staten ikke ser konsekvensen av færre ansatte lokalt. En nedprioritering av statlige arbeidsoppgaver ved Nav-kontorene kan skape en boomerang i form av flere brukere og sosialklienter, tror hun. – Nå vet vi ikke hvordan vi skal klare å fordele arbeidsoppgavene. Vi makter ikke mer, og vi kan absolutt ikke jobbe mer enn det vi gjør i dag. Heldigvis er de som jobber her rutinerte. Blant annet har vi to pensjonister hos oss, en på 68 år og en på 72 år. Best for brukerne – Det er riktig at det ikke fins noen sentral norm for antall ansatte ved Nav-kontorene. Den eneste garantien gjelder for kontorer med bare tre statlige stillinger eller færre. Disse har fått en politisk garanti om å beholde stillingene, forteller Elisabeth Blørstad, direktør for Nav i Vest-Agder. Hun mener intensjonen med Nav-reformen best ivaretas ved å avlaste lokalkontorene. FÆRRE ANSATTE: – Vi merker det godt, veldig godt. Det blir aldri slått fast hvor mange personer som skal jobbe ved Nav-kontorene. Etter min mening den største feilen med Nav-reformen, sier Gry Lægraid Sørensen, plasstillitsvalgt for Fagforbundet i Nav Vennesla. – Vi trekker ikke ut ressurser uten hensikt. Vi gjør dette for å følge opp målet med Nav-reformen, å tilby folk en jobb eller annen type aktivitet. Hvis Navkontorene skulle håndtert hele porteføljen av oppgaver som fulgte med inn i Nav, ville det vært umulig. Blørstad tror brukerne i Vest-Agder vil bli tilfredse i løpet av relativt kort tid. – Brukerundersøkelser fra andre fylker, hvor de allerede har etablert kontaktsenter, viser at brukertilfredsheten er høyere enn der hvor det ikke fins kontaktsenter. Ordfører nektet å åpne Nav-kontor I Kvinesdal protesterte ordføreren lenge mot å åpne Nav-kontor. Han mente staten brøt partnerskapsavtalen da den trakk ut lokalt ansatte til spesialenheter. Ordfører Odd Omland nektet å åpne det nye Nav-kontoret i Kvinesdal 1. mars fordi den statlige delen av Nav ville gi færre stillinger enn det som var lovet. Konflikten mellom Kvinesdal kommune og Nav Vest-Agder ble til slutt avgjort i en tvisteløsningsnemnd i Hålogaland lagmannsrett i mai. Vedtaket var et nederlag for kommunen, som må overføre 1,3 stillinger til Navs kundesenter i Mandal. Kommunen må også godta at alle telefonhenvendelser til deres felles Nav-kontor på Kvinesdal rådhus skal besvares av kundesenteret i Mandal, ikke av kommunens servicetorg. – Frustrasjonen er stor over hele landet rundt samspillet mellom Nav stat og kommunene. Selve gjennomføringen av Navreformen har ikke fulgt intensjonen, som var at Nav sentralt skulle diskutere med kommunene og finne lokale løsninger, sier Odd Omland. Han mener det er kommunen og ikke staten som vet hva som er det beste tilbudet for innbyggerne i Kvinesdal, og at kommunen trenger et lokalkontor der brukerne kan treffe saksbehandlerne personlig. – Vi har satt på dagsordenen hvordan Nav-reformen fungerer. Vi får støtte og henvendelser fra tillitsvalgte og ordførere over hele landet, sier Omland. Ordføreren knytter nå håpet til et utvalg arbeidsminister Hanne Bjurstrøm har nedsatt for å gjennomgå fordelingen av oppgaver og myndighet mellom de lokale og sentrale Nav-enhetene. Han håper resultatet blir at flere statsansatte tilbakeføres til lokalkontorene. Utvalget legger fram sin konklusjon i juni. 34 > Fagbladet 6-7/2010 fbaargang2010 fbseksjonKON