Seksjonsleder Bruk Grønn frisør Fagforbundet og Frisørenes Fagforbund har utviklet konseptet Grønn Frisør. Målet er å skape et allergifritt og miljøvennlig alternativ for frisører. Blant annet handler det om å bruke miljøprodukter i håret. Fagforbundet oppfordrer alle til å bruke de frisørsalongene som har merket Grønn frisør. Det er ennå ikke så mange, men på nettsiden www.gronnfrisor.no finner man hvor de er. Også frisører som så langt ikke er med i ordningen, oppfordres til å henge seg på.    VeV De høytutdannete skal med – Vi ønsker å synliggjøre oss som et reelt alternativ for arbeidstakere med høyere utdanning. Denne gruppa har vokst fort i kommunene i senere år, forteller Marit Wahlstedt, prosjektleder for høgskoleprosjektet i forbundet. 12. og 13. oktober arrangerer forbundet konferanse sammen med Høgskolen i Lillehammer om personaladministrasjon. – Det er viktig å finne felles- Innholdsrik arkivkonferanse Et variert program skal sørge for at arkivmedarbeidere får sårt tiltrengt videreutdanning. Blant annet inneholder konferansen møter om interkommunalt samarbeid, kassasjon, arkivrutiner på kemnerkontoret og i interkommunale arkivselskap, arkivering i Nav kontor samt møter om etikk, varsling og taushetsplikt. Deltakeravgiften er 1500 kroner. Endelig dato er ikke satt, men mest sannsynlig avholdes konferansen i starten av oktober.    VeV Ny i SKA-styret Etter at tidligere styremedlem Arnfinn Ihle er frikjøpt på heltid og har fått fritak fra sine verv, har Britt Silseth blitt nytt styremedlem i styret til Seksjon kontor og administrasjon (SKA) i Fagforbundet. Silseth er helsesekretær i Helse Nord-Møre og Romsdal. Ny nestleder i SKA-styret er Arne Granvoll.    VeV Flere administratorer På tross av kutt i kommuneadministrasjoner vokser Fagforbundets Seksjon kontor og administrasjon. Rundt 30–40 nye medlemmer slutter seg til seksjonen hver måned. – Jeg tror det er to grunner til at vi vokser. Folk er blitt flinkere til å verve. Og flere fylkeslag er blitt flinkere til å vise fram sitt yrkesfaglige tilbud, sier Fredrik Hellstrøm, administrativ leder av seksjonen. Spesielt populære er motivasjonskurs, og seksjonen satser mest for å få flere medlemmer blant sekretærer og personalmedarbeidere. VeV arenaer for personalmedarbeidere. Konferansens hovedfokus vil være arbeidsmiljø og etikk, sier Wahlstedt. Blant innlederne er Anders Dysvik, professor i organisasjonspsykologi ved Handelshøyskolen BI, Jan Spurkeland, som driver Relasjonsledelse as, og Helga Bognø, leder i Fagforbundets faggruppe personalmedarbeidere. VeV Sekretærer i sjukehus Seksjonen vår organiserer mange medlemmer i helseforetak landet rundt. Vi har i den sammenheng gjennomført en undersøkelse blant sekretærer/helsesekretærer i Møre og Romsdal. Rapporten viser at det er et stort behov for videreutdanning og kompetanseheving for sekretærer. Ønsker fra medlemmene er blant annet personalledelse, lønn og personal, sosiologi, psykisk helsevern, administrasjon og ledelse, kunde/pasientbehandling, prosjektsekretærer, saksbehandling, serviceledelse, fagbrev. Vi har allerede et tilbud til medlemmene innenfor flere av disse områdene, og arbeidet fortsetter for å utvide og forbedre tilbudet om videreutdanning og kompetanseheving for Vi ønsker å være enda bedre på tilbudssida overfor sekre- tærene i sjukehus. Seksjon kontor og administrasjons medlemmer. Vi ønsker å gi bedre tilbud til sekretærene i sjukehus, og det må ses på nye muligheter for yrkesgruppa som er utsatt for et sterkt press. Talegjenkjenning innføres etter hvert i alle helseforetak, dette reduserer sekretærbemanningen enkelte steder med opp til 70 prosent! Dette innebærer at oppgavene endrer seg, og vi må bidra til at sekretærer får nødvendig kompetanse til å utføre nye oppgaver. GERD EVA VOLDEN Undersøkelsen gir oss et godt grunnlag for å trappe opp det yrkesfaglige tilbudet til sekretærer i sjukehus. Når dette skrives, er over 14.000 av Fagforbundets medlemmer i streik. Mange av de streikende tilhører seksjonen vår. Grunnlaget for streiken er at arbeidsgiverorganisasjonen KS har tilbudt de kommuneansatte langt dårligere vilkår enn blant annet det de statsansatte fikk. Fagforbundet streiker for rettferdig lønn og likebehandling, men forhåpentligvis er streiken over og dette innfridd når dere leser dette. Ønsker dere alle en riktig god sommer. 38 > Fagbladet 6-7/2010 fbaargang2010 fbseksjonKON