Byggesakene behandles der og da I Kristiansand er 95 prosent av brukerne fornøyd med servicebutikken for tekniske tjenester. – Det fins ikke dumme spørsmål, bare dumme svar. Mange byggesakskontorer kan bli så fagfokuserte at de glemmer brukernes perspektiv, mener Wibekke Syvertsen, leder for Servicebutikken i Kristiansand kommune. Her sitter høyt kompetente ingeniører og eksperter i førstelinja. Alle mindre byggesaker i kommunen går direkte til servicebutikken, og der blir de behandlet med en gang. Større saker går videre til plan- og byggekontoret. Så mange som sju av ti har fått saken sin ekspedert når de går ut På topp i hudplager Hyppig kontakt med så vel vann som kjemiske stoffer kan mangedoble sjansen for hudplager. Hardest utsatt er renholdere. Dette viser en ny rapport fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (Stami), basert på en levekårsundersøkelse fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Arbeidstakere fra til sammen 45 yrkesgrupper er forespurt om arbeidsrelaterte hudplager. Totalt viser undersøkelsen at 300.000 arbeidstakere i Norge har hudplager, en firedel på grunn av jobben. ENKELT: – Vi ønsker at folk skal slippe å bli kasteball mellom ulike etater, og vi legger vår stolthet i å gjøre mest mulig av jobben her, forteller Wibekke Syvertsen, leder for Servicebutikken i Kristiansand kommune. igjen fra servicebutikken: – Vi legger vår stolthet i å gjøre mest mulig av jobben her, forteller Syvertsen. – Mange av våre brukere oppsøker teknisk sektor for første gang. Tekniske tjenester er ofte sammensatte, og det kan være MEST PLAGET: Hver femte renholder oppgir at de har hatt hudplager siste måned. Renholdere plages 18 prosent av renholderne har opplevd hudplager i form av eksem, utslett eller kløe den siste vanskelig å vite hvordan man skal gå fram. Da må vi avskrekke dem og fortelle at vi er her for å hjelpe dem, sier Syvertsen. Nesten alle som jobber i Servicebutikken har bakgrunn fra teknisk sektor. Fem av de ni ansatte har høyskolebakgrunn. måneden. 45 prosent oppgir hudplagene som arbeidsrelatert. Det er dobbelt så mange som gjennomsnittet av øvrige yrkesaktive. Renholderne har åtte ganger så hyppig hudkontakt med kjemikalier og vann som gjennomsnittet. Nesten halvparten har kontakt med vann nesten hele tiden, 35 prosent med rengjøringsmidler nesten hele tiden. Flere hudfriske frisører Det har tidligere vært registrert høy forekomst av hudlidelser blant frisører. Denne gangen viser levekårsundersøkelsen at kun ni prosent av frisørene har hudplager. Dette er godt under gjennomsnittet på 13 prosent. I Stamis analyse blir det påpekt at dette kan skyldes at ungdom som er disponert for hudplager, – Putter du kompetansen foran, sparer du kjeden bakover for mye arbeid, mener Syvertsen. Skulle det være kø, byr de ansatte på kaffe og kjeks. Byens billigste og beste kafé, som en bruker uttalte det. Tekst: VEGARD VELLE ikke søker seg til yrket, og at salonger velger vekk søkere med hudplager. I tillegg kan det være stor avgang fra yrket på grunn av hudplager. Plaget av vann Vann ses på som en harmløs substans, men en hud som stadig er våt, kan få skader og svekket motstandskraft som igjen fører til hudplager. Blant de kvinner og menn som oppgir at de får vann på huden til daglig, er andelen som rapporterer om arbeidsrelaterte hudplager tre ganger så høy som blant øvrige yrkesaktive. Andelen kvinner som er plaget, er størst både for arbeidsrelaterte og for ikke-arbeidsrelaterte hudplager (15 prosent kvinner og 12 prosent menn). Tekst: OLA TØMMERÅS Fagbladet 6-7/2010 > 29 Illustrasjonsfoto: Titti Brun Foto: Kjell Inge Søreide fbaargang2010 fbseksjonSAM