Seksjonsleder Grønn Frisør-bok i august Grønn Frisør, boka som er skrevet av danskene Johan Galster og Heidi Søstedt på oppdrag fra alle landene i Nordisk Frisør Union, er nå klar på norsk. Den vil være ferdig trykt i august, og alle frisørmedlemmer vil få den i posten. Boka er et viktig verktøy i arbeidet med Grønn Frisør. I løpet av tre kvelder fra 30. august til 1. september vil Johan Galster holde informasjonskvelder i Norge. Først ut er Oslo 30. Fersk brosjyre for grøntarbeidere Fagforbundet har nylig gitt ut en brosjyre for alle grøntfaglige yrkesgrupper. Brosjyren kan lastes ned eller bestilles på Fagforbundets nettsider. Temaer i brosjyren er kompetanseutvikling i grøntfagområdet, medbestemmelse og arbeidsmiljø, likestilling, hvordan bli fagarbeider innen park og idrett samt miljøutfordringene grøntarbeidere møter.    OT Fagskoleseminar august, deretter Bergen 31. august og Trondheim 1. september. Johan Galster er kjemiingeniør og bedriftsøkonom. Han er ansatt i København kommune med godkjenning av industrivirksomhet som sitt område. I Grønn frisørarbeidet har han systematisk gått gjennom frisørprodukter og satt opp positivliste og fy-liste i forhold til hvilke kjemiske stoffer produktene inneholder.    OT Ny faggruppe brann På brannkonferansen i april ble det valgt nytt styre i Norsk brannmannsforum. Følgende personer sitter nå i styret og i Fagforbundets faggruppe brann: leder Dag Skaseth, nestleder Bjørn Rønning, kasserer Svein Arne Sørensen, sekretær Jørn Davidsen og styremedlemmer Henrik Haldorsen, Svein Erik Hovde, Frode Andersen og Ole Morten Skogland.    PF I april holdt Seksjon samferdsel og teknisk et fagskoleseminar for tillitsvalgte. Fagskole er et tilbud for dem som har fagbrev. Utdanningen er en påbygning, og den kan vare fra seks måneder til to år. Utdanningen gir en spesialisering innen et praktisk fagområde og skiller seg på denne måten ut fra en høgskole. Innen yrkene i Seksjon samferdsel og teknisk er det fagskoletilbud for blant andre vaktmestere og energiansatte. Seminaret var i utgangspunktet en opplæring av tillitsvalgte i hva et tilbud om fagskole innebærer og hva som fins av tilbud.    MH Ny folder om yrkesfaglærerutdanning En ny folder om yrkesfaglærerutdanningen kan bestilles fra Kunnskapsdepartementet. Det trengs flere dyktige lærere i yrkesfag, og den 3-årige yrkesfaglærerutdanningen er et høgskoletilbud for fagarbeidere som ønsker å bli lærere eller instruktører i en bedrift. Opptaks- kravet er fagbrev eller tilsvarende, og minst to års yrkespraksis. I tillegg trenger du generell studiekompetanse eller en realkompetanse som vurderes slik at den oppveier dette kravet. Utdanningen er fleksibel og delvis nettbasert. Den kan tas på deltid. PF Vi tåler mer utjevning I mai kom enda en ny film om Robin Hood. Sagnet om den fredløse som «tok fra de rike og ga til de fattige» er en historie som blir fortalt på nytt for hver generasjon. Strekker vi det langt, kan vi si at Robin Hood drev en politikk som skulle gjøre forskjellene mindre. Metoden hans passet kanskje den tida han levde i. Tariffoppgjør handler om å dele overskuddet som arbeidet har skapt. For Fagforbundet er det et viktig mål å gjøre forskjellene mindre. I Norge er det store verdier å dele. Internasjonal statistikk viser at vi har verdens mest produktive arbeidsliv. Vi jobber med effektivitet og fagkunnskap, og vi har lett for å omstille oss til endringer. På seksjonssidene i forrige nummer av Fagbladet rapporterte Rolv Rynning- Norge tåler mer utjevning. Fremdeles bør de som har minst få mer, og de aller rikeste litt mindre. Hanssen om økonomiske analyser som viser at renholderne er blant de store verdiskaperne i samfunnet. Vi tar det for gitt at tjenester som renhold, renovasjon og avløp fungerer prikkfritt, og godt vant som vi er, legger vi ikke mye merke til dem før de svikter. Alle vet at uten slike tjenester stopper landet. Alle er ikke like klar over hvor mye spesialisert fagkunnskap som kreves for å utføre dette arbeidet i verdens mest produktive arbeidsliv. Norge tåler mer utjevning. Fremdeles bør de som har minst få mer, og de aller rikeste litt mindre. Det er galt hvis lavlønte får dårligere inntektsutvikling enn høytlønte. Vi trenger også en utjevning av status mellom ulike yrker. For å kunne rekruttere i tekniske tjenester i framtida, må arbeidet som utføres med kropp og hode i disse yrkene gjøres synlig. Bidraget som disse tjenstene gir til samfunnets verdiskapning og produktivitet, må det settes en høyere pris på. STEIN GULDBRANDSEN 38 > Fagbladet 6-7/2010 fbaargang2010 fbseksjonSAM