Bare spør Fagbladets ekspertpanel Fagbladet videreformidler spørsmål og svar. Brev som ikke kommer på trykk, blir ikke returnert. Vi har dessverre heller ikke anledning til å svare på henvendelser som vi ikke finner plass til i bladet. Ola Ellestad Tariff Spørsmål som angår tariffavtaler og forhandlinger. Kristine Hansen SKKO Spørsmål som angår yrkesgrupper i Seksjon kirke, kultur og oppvekst. Magne Gundersen Forsikring Spørsmål angående LOfavør og Sparebank1. Arvid Tønnesen Tariff Spørsmål som angår tariffavtaler og forhandlinger. Spørsmål om utdanning og andre temaer av allmenn interesse besvares av ansvarlige fagkonsulenter. Hvis du får problemer på arbeidsplassen – ta først kontakt med din lokale tillitsvalgte. Det er derfor hun eller han er der. Ødelagt fryser SPØRSMÅL: Da jeg kom hjem fra ferie, var frysedelen på kombiskapet mitt gått i stykker. All maten hadde tint og var ødelagt. Hva dekkes av for- Men hjemforsikringen dekker ikke reparasjon av frysedelen eller nytt kombiskap, altså det som var selve årsaken til at matvarene ble ødelagt. Det er en sak du eventuelt må ta opp med produsent eller forhandler. I slike saker er det viktig å melde skaden snarest mulig, på skadetelefonen 02300. Husk at skadde gjenstander, i ditt tilfelle matvarene, skal holdes tilgjengelig for besiktigelse. Magne Gundersen, forbrukerøkonom i Sparebank 1 Gruppen sikringen min? Elisabeth SVAR: Din kollektive hjemforsikring dekker fordervede eller ødelagte matvarer hvis fryseren blir ødelagt. I tillegg dekkes eventuell skade på fryser eller kjøleskap «som følge av erstatningsmessig skade på matvarer». Det betyr at hvis de ødelagte matvarene har ført til annen skade på fryser eller kjøleskap, så blir også den skaden dekket. Pliktig oppmøte på personalmøter SPØRSMÅL: Jeg jobber i pleie og omsorg, som nattevakt med seks ukers turnus. Det er diskusjoner om hvorvidt det er pliktig oppmøte på personalmøter og hvor ofte disse skal avholdes. I min turnus jobber jeg mange vakter på ti timer over en toukersperiode, og har så en uke langfri. Det samme gjelder for de andre nattevaktene her. Alle er veldig fornøyde med turnusene, og ønsker ingen forandring på det. Når jeg har langfri pleier jeg å reise bort, enten til utlandet eller på hytta. Det vil si at jeg ikke kan returnere for å delta på et møte som varer mellom to og tre timer. Det er veldig slitsomt å jobbe natt, og det er helt nødvendig for meg å ha en «gulrot» å jobbe mot. Jeg mener at dersom det skal være pliktig fremmøte på personalmøter, skal de også være betalt og oppført i turnusen. Ut fra det jeg har fått fortalt, er det Fagforbundet som har laget dette påbudet, og jeg synes det er å motarbeide oss som jobber, fordi det er viktig for arbeidsmiljøet og for å få ned sykemeldingsprosenten at vi har en arbeidssituasjon vi trives med. Hva sier vedtektene om dette? GS SVAR: Utgangspunktet her er at det er arbeidsgiver som fastsetter tidspunktet for og innkaller til personalmøter. Det forutsettes at dette er drøftet med tillitsvalgte på forhånd. Personalmøter bør fortrinnsvis legges innenfor den ordinære arbeidstiden. I turnusbaserte virksomheter vil det naturlig nok bli slik at denne typen møter kan bli lagt til tidspunkter som for noen arbeidstakere er en fridag i henhold til vedkommendes turnus, noe som gjør at det å innarbeide personalmøter i turnusen for alle arbeidstakere, vanskelig lar seg gjøre. Dersom arbeidsgiver innkaller til personalmøte, er det å anse som et pålegg om å møte, dvs. at det er pliktig frammøte. Dersom møtet faller på fritid/fridag i henhold til turnusplanen, må medgått tid kompenseres etter tariffavtalens bestemmelser. Det vil f.eks. kunne være godtgjøring som overtid dersom vilkårene for overtid etter tariffavtalen for øvrig er til stede. Ola Ellestad, forhandlingsenheten i Fagforbundet 24 > Fagbladet 8/2010 fbaargang2010 fbseksjonHEL