ENDELIG DIGITALE: – Terminalene letter arbeidet betraktelig, mener (f.v.) Pratheepa Regiinold, Karianne Jørstad, Sivalin- gam Jejakumaran, Kristin Pedersen og Kristin Kvalheim Olsen, alle i hjemmetjenesten Haugerud/Trosterud i bydel Østensjø. Gode rammeoverføringer Torgeir Micaelsen (Ap) foreslår å øremerke penger fra staten for å øke kommunenes satsing på barnevern. Han sier til ANB at kommunene ikke har fulgt opp økningen i de frie inntektene i år med 400 nye stillinger i barnevernet. – Det viktigste er at de generelle overføringene til kommunene er gode, mener Kjellfrid T. Blakstad, leder i Fagforbundet Seksjon helse og sosial, tror ikke det er nødvendig å øremerke overføringene til barnevernet.    KES Digital hjemmetjeneste Helseforetakene står for fall Geir-Kjetil Hansen (SV) mener helseforetakene ikke vil overleve neste stortingsperiode. – Det pågår stadig nedleggelser og sammenslåinger, der stortingspolitikerne blir ansvarliggjort uten at vi faktisk sitter med ansvaret, sier Hansen til VG. Han mener regjeringspartiene må utvikle en ny eiermodell i god tid før stortingsvalget i 2013.    KES Hjemmetjenesten i stadig flere kommuner tar steget inn i den digitale verden. Pleierne tar med seg håndholdte terminaler ut i felten og skriver rapport i løpet av hjemmebesøket. I Oslo har nå to bydeler, Østensjø og Nordstrand, innført håndholdte terminaler i deler av hjemmetjenesten. – Vi sparer masse tid på regi- strering, og det blir en mer nøyaktig dokumentasjon, sier resultatenhetsleder Kristin Kvalheim Olsen i hjemmetjenesten Haugerud/Trosterud til Akers Avis Groruddalen. På terminalene kan de ansatte finne all nødvendig informasjon om sine brukere og deres pårørende. Informasjonen blir ifølge Kvalheim Olsen mer nøyaktig fordi de ansatte skriver inn opplysningene mens de er hos brukerne slik at alle opplysninger er helt ferske. Før de fikk håndholdte terminaler, måtte de ansatte vente med å skrive rapporten til de kom tilbake på kontoret. Kvalheim Olsen mener terminalene ikke representerer noen fare i forhold til personvern. – Om noen skulle være så uheldig å miste en terminal, så låses den, sier hun. Tekst: KARIN E. SVENDSEN ABC-kurs i 250 kommuner Over hele landet har 8000 assistenter og pleiere fullført eller begynt på Demensomsorgens ABC. 250 av landets kommuner følger opp Demensplan 2015 ved å kurse ansatte innen pleie- og omsorgssektoren. Demensplanen forutsetter at alle som arbeider i omsorgstjen- estene, skal ha grunnleggende kunnskap om demenssykdommer. Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse (NKAH) utviklet derfor dette studiemateriellet om demenssykdommer på oppdrag fra Helsedirektoratet. Materiellet består av to permer med til sammen 23 temahefter. Demensomsorgens ABC bygger på Eldreomsorgens ABC. For begge kursene legges det opp til bedriftsintern opplæring og samlinger i tverrfaglige grupper. Opplæringen gjennomføres over en periode fra ett til to år. Helsedirektoratet dekker utgiftene til forelesere ved de halvårlige seminarene. Arbeidsgiver dekker utgiftene til studiepermer, men kan søke om midler fra Fylkesmannen. Arnfinn Eek ved NKAH understreker at kommunene bør samordne sine søknader om midler fra Kompetanseløftet. Nærmere informasjon om Demensomsorgens ABC og Eldreomsorgens ABC fås fra Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse: www.aldringoghelse.no Tekst: KARIN E. SVENDSEN Fagbladet 8/2010 > 29 Foto: Jørgen Solli/Akers Avis Groruddalen fbaargang2010 fbseksjonHEL