Vi vant fram i vårens tariffoppgjør med lønnskompensasjon for etter- og videreutdanning, både korte kurs, og lange utdanningsløp.ª Side 38 Seksjonsleder Mette Henriksen Aas Kirke, kultur og oppvekst ˇ€‹ Ikke faglig begrunnet Statens senter for arkiv, bibliotek og museum skal legges ned. Museene mister det eneste organet for strategisk tenkning innenfor sitt felt. Det bekymrer Fagforbundet. Side 28 ˇ€‹ Sted for alle Samsen kulturhus i Kristiansand er et gjørested mer enn et møtested. Det er ungdommenes egne ressurser som er utgangspunkt for aktivitetene. Side 32 ˇ€‹ Daglige håp For beboerne på asylmottaket er utdelingen av posten dagens viktigste øyeblikk. Har det kommet brev fra UDI? Er det avslag eller innvilgelse? Side 36 Verdifullt kulturlandskap Gran kommune har etter 20 års arbeid fått på plass hensynssoner for kulturlandskapet i sin kommuneplan. Slik har kommunen definert verdier det er viktig å ta vare på. Side 30 Fagbladet 8/2010 > 27 Foto: Erik M. Sundt fbaargang2010 fbseksjonKIR