En velkommen verdi Målrettet arbeid over 20 år ga kommuneplanleggerne i Gran kommune et etterlengtet redskap. Nemlig hensynssoner for kulturlandskapet. Tekst: INGEBORG VIGERUST RANGUL Foto: ERIK M. SUNDT tegnet inn to utmarksområder som nasjonalt viktige friluftsområder. Et av dem er Fjorda, som er et rikt vannsystem. – Her er det verdier å ta vare på. Bonden kan fortsatt drive skogbruk på vanlig måte, men det betyr at det for eksempel ikke kan bli nye, store hytteområder her. Sørlie sier at kommunen har hatt enkeltsaker som har vært omstridt og møtt skepsis fra landbruket og også fra politisk hold. – Men etter en grundig kommuneplanprosess med høringsrunder er hensynssonene nå enstemmig vedtatt i kommunestyret. Hvem ser hva? Gjennom hensynssonen fikk kommunen definert grensene for det nasjonalt verdifulle kulturlandskapsområdet. For Gran kommunes del har en del av problemstillingen vært hva innbyggerne opplever som verdifullt og verdt å ta ekstra vare på. Kulturminnevern handler ikke bare om å ta vare på det gamle, men at blikket rettes framover. Kampen mot forfall og spørsmål om autentisitet og om stygt og pent. – I kommuneplanens arealdel som ble vedtatt rett før sommerferien, fikk vi definert soner som viser områder hvor vi må ta spesielle hensyn, forteller Øyvind Sørlie, fagansvarlig plan i Gran kommune. Sørlie er glad for dette redskapet i den nye plan- og bygningsloven for kommuneplanleggere. – Vi kan tegne inn områder der det er viktig å vise ekstra varsomhet og hvor det for eksempel ikke er ønskelig med hyttebygging. Sørlie presiserer at hensynssoner ikke skal regulere tradisjonell næringsvirksomhet, men kan brukes til å forhindre etablering av nye boligfelt og andre utbyggingsprosjekter som nye kraftlinjer. Næringsvirksomhet som jord- og skogbruk er regulert gjennom eget regelverk. – Innenfor hensynssonene vil kommunen kunne påvirke plassering og utforming av for eksempel nye storfjøs, men vi skal ikke regulere landbruksvirksomheten. Noen grunneiere og bønder frykter at hensynssonene betyr begrensninger og styring av virksomheten, men slik er det ikke. Hensynssonene markerer verdier det er viktig å ta vare på, sier Sørlie. Bred enighet om vern I Gran kommune er omtrent 90 prosent av arealet LNF-område (landbruks-, natur- og friluftsområde). – I alle år har dette vært markert som «det grønne» på kartet. Med hensynssonene kan vi vise at de 90 prosentene med grønt ikke er et ensartet område. Sørlie forklarer at Gran kommune nå har Kulturminnejakt Riksantikvaren har opprettet en egen nettside for kulturminnesøk med over 115.000 registrerte kulturminner; www.kulturminnesok.no/ Kulturminnesøket gir muligheter for å bli bedre kjent på eget hjemsted eller å dra på kulturminnejakt andre steder, til fredede bygninger, fredede kulturmiljøer, verdensarvsteder, kirker, arkeologiske kulturminner og kulturminner under vann. Her fins alt fra kokegroper og gravhauger til kiosker og bensinstasjoner. Hver dag kommer det nye til; når fylkeskommuner, byantikvarer, Sametinget og Riksantikvaren legger inn nye registreringer. 30 > Fagbladet 8/2010 fbaargang2010 fbseksjonKIR