Tema: Seniorer på jobb Seniorpolitikk i Sandnes Kommunen ønsket å øke andelen over 62 år i arbeid. Målet i 2002 var: 80 prosent yrkesaktive 62–65 år. Oppnådd. 20 prosent yrkesaktive 65–67 år. Oppnådd. Seniorsamtaler med alle 55-åringer om ønsker og behov for å forbli i jobben. Nye samtaler med alle som fyller 62 om ønsker og behov. Annet hvert år feires alle over 55 år, uansett stillingsstørrelse. De som jobber mer enn 50 prosent stilling, får informasjon om seniortilskudd og bonusordninger. Tilskuddsordninger Ordningene gjelder alle som til sammen har minst 50 prosent stilling og ikke benytter seg av AFP. Ansatte som har 80 prosent aktiv stilling kombinert med AFP, omfattes av tiltakene. Tilskuddene avtales med nærmeste leder, og kan brukes til: • Kompetanseheving • Utstyr på arbeidsplassen • Fellestiltak i enheten • Studietur el. ferietur • Fridager • Fritak for kvelds- og helgearbeid • Trening i arbeidstiden og medlemskap i treningssenter • Sykkel, massasje • Fritak for nedvask (renhold) • Maling av hus (må skattes) • Vaskehjelp (må skattes) Ansatte som ikke benytter seg av bonus eller tilskudd, kan redusere stillingsstørrelsen med full lønn, men det kan ikke kombineres med AFP: • 62 år: 100 prosent lønn med 90 prosent arbeidstid. • 63 år: 100 prosent lønn med 85 prosent arbeidstid. • 64 t.o.m. 66 år: 100 prosent lønn med 80 prosent arbeidstid. Bonus gjelder for alle som fortsetter å jobbe etter 62 år i mer enn 50 prosent stilling. Ansatte over 63 år i 100 prosent stilling får en årlig bonus på 18.000 kroner. Bonus beregnes etter stillingsstørrelse. For ansatte som ikke benytter seg av seniortilskudd eller redusert arbeidstid, kan bonusen økes til 25.000 kroner årlig. Ansatte som ikke benytter seg av bonusordningen kan øke tilskuddet til 53.000 kroner. EN SYKKEL – TO GUTTER: Anne-Grete må hjelpe til. føring slik at holdningen når ut til alle. Også Fagforbundets forening har vært en pådriver for en bedre seniorpolitikk. – Før fikk folk brev når de nærmet seg pensjonsalderen med beskjed om å si opp til rett tid, forteller Marion Haave, leder for Fagforbundet i Sandnes. – Holdningen blant kolleger var en forventning om at folk skulle slutte fortest mulig. Den holdningen er på god vei til å bli snudd, sier Haave. Samfunnsregnskap Tilbake i Austrått barnehage går arbeidsdagen mot slutt. Anne Grete gjør seg klar til sykkelturen hjem. Sju kilometer hver dag i 25 år holder henne i fysisk form. – Jobben er roten til alt godt. Den holder meg årvåken. Sier damen som debuterte som verneombud da hun var 57, og som før sommeren ble kastet inn i tillitsvalgtarbeid i forbindelse med tarifforhandlingene. Så tråkker hun av sted til barnebarnet Leon på nesten to år. Og snur opp-ned på tanken om at de unge betaler pensjonen for de gamle. Anne Grete er en av dem som får samfunnsregnskapet til å gå opp; hvert år hun står i jobb etter fylte 62 år, er hun med på å finansiere lille Leons barnehageplass. 12 > Fagbladet 8/2010 fbaargang2010 fbseksjonKON