Realkompetanse Selv om lønnstillegg for utdanning skal prioriteres, kan det også kreves tillegg for dokumentert realkompetanse. Tillegg på topp Tillegg som er gitt i lokale lønnsforhandlinger skal plusses på ny minstelønn i tariffperioden. Dette gjelder også for dem som får ny sentral minstelønn som følge av lønnsansiennitet. Retten til heltid Retten til heltid er strammet opp. Lokalt skal det utarbeides retningslinjer med formålet å øke antall heltidstilsatte. Lokale parter oppfordres til å prioritere arbeidet med å redusere omfanget av uønsket deltid og vurdere å iverksette ulike tiltak. Uenighet? Ingen protokoller fra lokalt forhandlingssted skal undertegnes før innholdet er avklart med kompetansesenteret. Hvis forhandlingene ikke fører til at alle det er stilt krav for får uttelling for spesial,tilleggs- og videreutdanning etter partenes anbefalte norm, skal forhandlingene brytes og ankes. Ankefristen er 1. desember 2010. Foto: Anders Hamre Sveen – Ikke to kommuner er like, fastslår Kaspar Aastvedt. I forkant av høstens forhandlinger skal han kurse tillitsvalgte over hele Vestlandet. Tekst og foto: SIDSEL HJELME Når de lokale forhandlingene i årets tariffoppgjør ruller i gang fra 15. oktober, skal det være et velskolert korps tillitsvalgte som møter arbeidsgiverne i landets kommuner. Noen av dem som skal sørge for skoleringen er Kaspar Aastvedt, Kari Suphammer og Trude Rosnes Haukås fra Kompetansesenteret Bergen. Før sommerferien var de inne til rådgiversamling sentralt i Fagforbundet. Deretter på en informasjonsrunde i fylkene, og i ukene framover er det full rulle med kursing av tillitsvalgte i de to vestlandsfylkene. – I Hordaland og Sogn og Fjordane som vi har ansvar for, blir det minimum seks todagers kurs for tillitsvalgte. De andre fylkene har tilsvarende opplegg, sier Kaspar Aastvedt. Fornøyde og spente – Vårt inntrykk er at medlemmene er fornøyde med at vi ikke ga oss på det tilbudet som ble gitt fra KS, men gikk til streik, sier Aastvedt. Nå er mange spent på hvor mye uttelling de vil få på sin egen lønnskonto. Økte minstelønnssatser er noe mange kan se fram mot, og ansatte med 20 års lønnsansiennitet skal fra 1. mai i år ha en grunnlønn på minst 311.200. Dette kommer i tillegg til det generelle tillegget som alle får. Minst 90 prosent av dem som får glede av dette, er kvinner, viser Fagforbundets anslag – og mange av disse kan få en lønnsøkning på opp mot 18.000 kroner. Lokale tilpassninger – Mange har spurt om hvilke skift- og turnusordninger som vil få redusert arbeidstid fra 1. januar 2011. Dette skal drøftes med KS, og vi regner med at det er avklart i god tid før virkningsdatoen. Det ser så langt ut til at ikke så veldig mange i kommunal sektor får uttelling for dette, sier Kaspar Aastvedt. Å sørge for at alle som har krav på det får betalt for relevant videreutdanning eller spesialutdanning, blir en viktig oppgave i de lokale forhandlingene. Men også andre tilpasninger må gjøres. – Dette gjelder for eksempel lønnsmessige tiltak som fremmer likestilling, prioritering av kvinner i lederstillinger og lønnsrelasjoner mellom ledere og dem de er satt til å lede, sier Kaspar Aastvedt og tilføyer: – Kommunene har ulik policy, og ikke to kommuner er like. Telefonvakt Det er hovedtillitsvalgte og forhandlingsutvalgene lokalt som har ansvaret for lokale forhandlinger, men Kompetansesentrene sørger for å være tilgjengelige for spørsmål både når det gjelder forberedelsene til forhandlingene og rådgivning under forhandlingene. – Vi har alltid en rådgiver tilgjengelig på telefon under forhandlingene. Og når lokale forhandlinger er sluttført, skal vi følge opp protokollene. TRAVEL HØST: Rådgiverne ved Kompetansesenteret i Bergen skal følge opp tariffoppgjøret lokalt over store deler av Vestlandet. Her fra venstre Kaspar Aastvedt, Kari Suphammer og Trude Rosnes Haukås. Følger lokale forhandlinger tett Informasjon om tariffområder utenfor KS finner du lenger bak i bladet. Fagbladet 8/2010 > 19 fbaargang2010 fbseksjonKON