VARIERT KUNNSKAP: " En god mix i fagkompetansen vår er til stor hjelp i arbeidet, fastslår Svein Arne Flyum. Tuftet på kunnskap " Arbeidet til et servicekontor må være tuftet på kunnskap. Bare sånn kan kundene få tilstrekkelig tillit, slik at de bruker oss. Det er rådet fra Svein Arne Flyum, fagansvarlig for Husbanken. Flyum hadde flere tiårs erfaring fra ulike posisjoner i kommunead- ministrasjonen, blant annet som næringskonsulent. Nå får han stadig mer å gjøre på grunn av Finanstilsynets endrede regelverk: Bankene får ikke lov til å låne ut mer enn 90 prosent av boligens minsteverdi. Da kommer kundene til Husbanken for å få finansiert de siste ti prosentene. " Resultatet er at jeg allerede har fått inn NØKKELPERSON: Sissel Skrove (t.h.) er som regel den første folk møter når de kommer til servicekontoret, og dermed en svært viktig medarbeider for enhetsleder Sølvi Melvold. årsverk tar unna. Samarbeidet fungerer utmerket. Hvis det ene kontoret har møte, tar det andre telefonen. Eksternt fokus Servicekontoret i Innherred samkommune har blitt lagt merke til. Sølvi Melvold deler gjerne erfaringene sine, og er aller mest opptatt av å holde fokus på innbyggerne: " Helt fra dag en har jeg vært klar på at vi skal arbeide med ekstern service. Jeg vet at noen servicekontor også har ansvaret for den interne servicen, men kopiering, arkivering og andre interne tjenester har en lei tendens til å spise dagen. Derfor er vi glade for at slike oppgaver er lagt til et eget dokumentsenter. " Jeg er også glad over å kunne slå fast at kontoret er solid politisk forankret, og at begge rådmennene syns vi gjør en viktig jobb og dermed skal ha de beste folkene. Vi har tydelige ledere som gir tilbakemelding. Sånt sprer seg, sier hun. Melvold mener også det er viktig at hun selv sitter i ledergruppa i samkommunen. " Jeg er direkte underlagt rådmannen, og kan delta på alle ledermøter. Ikke minst gir det svært viktig informasjonstilfang om hva som foregår. To veger Rekrutteringen til kontorene skjedde litt ulikt. Da Levanger etablerte sitt kontor i 1999, ble de ansatte flyttet fra andre TILHENGERNØKKEL: En av de mest populære gjenstandene på servicekontoret, men ikke tilgjengelig for alle. har tittelen Hva kan vi hjelpe deg med?ª, og de har fått laget sin egen logo med tittelen Service i sentrumª. " Vi hadde en grundig intern prosess i forkant, og fikk inn over 50 forslag. Service i sentrumª dekker verdibegrepene våre svært godt; respekt, likeverd og omsorg. To kommuner i en Som enhetsleder for servicekontoret i Innherred samkommune, har Sølvi Melvold to kommuner å holde styr på: Verdal og Levanger. Og selv om det bare er en mils vei mellom kommunesentrene, er kulturforskjellen betydelig. Begge kommunene er store på landbruk, men mens Verdal er Trøndelags mest utpregede industrikommune, er Levanger preget av sykehus og høyskole som dominerende arbeidsplasser. " I starten var jeg opptatt av at vi skulle gjøre mest mulig likt begge steder. Kulturforskjellene har fått meg til å innse at det ikke er noe mål i seg selv, kommenterer Melvold. Servicekontorene er heller ikke plassert likt. I Verdal falt valget på Kinogården, mens kontoret i Levanger ligger i rådhuset. Forklaringen er både at rådhuset i Levanger ligger mer sentralt, og at det huser flere andre etater som folk oppsøker, blant annet Skatteetaten og Statens vegvesen. Kommunene har utviklet hver sine sterke sider. I Levanger er fagavdelingene gode til å oppsøke servicekontoret regelmessig for å oppdatere de ansatte på sine respektive felt. I Verdal har blant annet landbrukskontoret vært svært flinke til å overføre oppgaver som servicekontoret kan føre helt fram til ferdig behandling. Det gjelder blant annet søknader om motorferdsel i utmark. Ledsagerbevis, parkeringstillatelse for funksjonshemmede og skjenkebevilling blir også behandlet fullt ut. Fem år etter etableringen er det ingen ting å si på pågangen fra de 33.000 innbyggerne i samkommunen. 3000 telefoner besvares ukentlig, kontoret i Verdal har opp mot 80 besøk hver dag, i Levanger kan det komme 100. 18 personer fordelt på 13 32 > Fagbladet 8/2010 fbaargang2010 fbseksjonKON