toret betale, uten at det trengs ny anvisning. Hendene fulle Innkjøpssjef Kjell Oddvar Gretland forteller at avdelingen i fjor gjennomførte hele 60 fulle anbudskonkurranser, i tillegg til enkeltanskaffelser. Hele spekteret fra grønne erter til forsikringer, vikaravtaler, håndverkstjenester, fyringsolje. Regelverksendringer og innføring av offentlighetsloven betyr mer jobb rundt anbudskonkurranse nå enn for bare fem år siden. Nye krav til innsyn krever et høyere presisjonsnivå. " Og det hender vi får tilleggsspørsmål som vi må svare på. Leverandørene er også blitt flinkere i regelverket, og det stiller sterkere krav til oss, sier Hanne-Marit Joneid. Fått pepper Fredrikstad kommune har fått merknader fra Østfold kommunerevisjon og pepper i mediene for brudd på eget innkjøpsreglement, spesielt innenfor kjøp av konsulent- 30.000 elektroniske fakturaer sparer oss for to paller papir i året. Det er noen tonn cellulose. IVAR LARSEN, INNKJØPSKONSULENT tjenester. De syns ikke kritikken er helt rettferdig. " Nå har vi utlyst en anbudskonkurranse om levering av avlastningstjenester for barn og unge med nedsatt funksjonsevne, og YRKESSTOLTE: Avtaler gir bedre, sikrere og enklere innkjøp, mener innkjøpskonsulentene Hanne-Marit Joneid, Kristin Vedahl Gulbrandsen, Ivar Larsen og innkjøpsansvarlig Kjell Oddvar Gretland i Fredrikstad kommune. hjelpetiltak i barnevernet. Det arbeidet startet for alvor sommeren 2009, og var i gang før kritikken fra pressen kom, sier Hanne-Marit Joneid. Det positive er at det er med på å øke fokuset på offentlige anskaffelser og skjerper bevisstheten. Det er økende behov og ønsker om å gjøre ting riktig, framholder innkjøperne. Turbulens rundt konkurranseutsetting Innkjøpskonsulentene opplever mye turbulens rundt konkurranseutsetting med det nye politiske regimet i byen. Frp har frontet konkurranse rundt renhold og sykehjem og foreslått å sette pensjonskassen på anbud. Det er trukket tilbake. " Det har vært mye støy og ekstrajobb. Nå er det forslag om at et nytt sykehjem som skal bygges i 2013, skal drives privat. Det blir trolig vedtatt. Men Frp har gått tilbake på at eksisterende kommunale sykehjem skal drives av private, opplyser Ivar Larsen. Etterlyser fagutdanning Utdanning for ansatte som jobber med offentlige anskaffelser, er mangelfull, påpeker de ansatte på innkjøpsavdelingen i Fredrikstad. Kristin Vedahl Gulbrandsen har gått på et studium for offentlige anskaffelser i Trondheim. Det syns hun var svært nyttig, og beklager at det ble lagt ned på grunn av få deltakere. Hanne-Marit Joneid og Ivar Larsen har gått på samlinger i regi av KS som gir innkjøpssertifisering, med hjemmeoppgaver og erfaringsutveksling blant deltakerne. " Det var veldig fint, og gir en bekreftelse på at vi har en grunnkompetanse i offentlig anskaffelse, sier Joneid. Flere av de andre kursene som tilbys i dag har en kommersiell tilnærming, mener innkjøperne. De peker på at flere høgskoler har fag som administrasjon og ledelse. Offentlige anskaffelser må også bli et eget fag på fageller høgskoler, oppfordrer innkjøperne i Fredrikstad kommune. Fagbladet 8/2010 > 35 fbaargang2010 fbseksjonKON