Tariffområder utenfor KS ˇ€‹ Resultatet i KS-området, som er omtalt på sidene 18 19, legger rammer og føringer for de fleste andre tariffområder som Fagforbundet forhandler innenfor. ˇ€‹ Forhandlingsmodellen i Spekter forutsetter som hovedregel at partene forhandler både sentralt og lokalt (A- og B-delsforhandlinger). I helseforetakene ble det i år ikke ført B-delsforhandlinger og heller ikke avsatt midler til å føre forhandlinger i det enkelte foretak. Forhandlinger i høst: Pleie- og omsorgsoverenskomsten (avtale nr. 481), Ambulanseoverenskomsten (avtale nr. 118), Overenskomst for Norges Blindeforbund, Oslo Kino, Hero Norge m.fl. (avtale nr. 453), Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon (KA), Trygge Barnehager (FUS AS), HSH boligbyggelag, HSH Tannhelse, HSH Kino og SGS 1701 Særavtale for konkurranseutsatte bedrifter Mekling i høst: Private Barnehagers Landsforbund  Arbeidsgiverseksjonen (PBL-A), Samfo, KS bedrift  Energiavtalen. Det ble ført forhandlinger i disse områdene i juni måned, som alle endte med brudd. Mekling gjennomføres i løpet av august september. ˇ€‹ Spekter Helse Spesielt om ambulansepersonell Relevant kompetanse ut over grunnutdanningen til stillingen skal vurderes lønnsmessig dersom det er klart at kompetansen nyttiggjøres. Paramedic-utdanningen er et viktig kompetansehevende tiltak for ambulansepersonell. Uttelling for kompetanse Som en del av mellomoppgjøret i 2011 skal det gjennomføres B-delsforhandlinger. Her skal de lokale parter prioritere lønnsmessige endringer knyttet til kompetansekartlegging. Tredelt turnus For tredelt turnusarbeid gis kompensasjon for arbeid på natt, søndag og helgedag på en bedre måte enn tidligere, slik at dette er i samsvar med endringer i arbeidsmiljøloven. Arbeidsgrupper Det skal nedsettes arbeidsgrupper som skal kartlegge bruken av bestemmelsene om vakt på vaktrom. Det skal også kartlegges kostnader knyttet til kravet om at arbeidstakere som utsettes for vold av pasient/klient på fritida skal omfattes av yrkesskadeforsikring. I tillegg skal det kartlegges hvilke lønnsmessige tillegg som bør flyte på toppen av minstelønnsnivåene. ˇ€‹ Oslo kommune Oslo kommune har en egen lønnstabell. Også her er det vektlagt at sentrale justeringer og forhandlinger skal ha en likelønnsprofil. På lønnstabellen ble det gitt et høyere kronetillegg i lønnstrinn der kvinneandelen er svært høy. ˇ€‹ Statlig tariffområde Kvinnedominerte grupper gis et lønnsløft på rundt 300 millioner kroner. I tillegg skal det forhandles lokalt, og kvinner skal ha en større andel av avsetningen enn det fordelingen av antall årsverk mellom kvinner og menn tilsier. ˇ€‹ HSH HUK-området Resultatet bygger i hovedsak på resultatet i KS, og det er avtalt samme avsetning til lokale forhandlinger, og med de samme føringene. ˇ€‹ NHO-området Frisøroverenskomsten. Frisørene skal opp på samme lønnsnivå som fagarbeidere i frontfangene, og lønna knyttes til lønnsnivået for fagarbeiderne i verksted og industri. I tillegg ble det avtalt at frisørene skal beholde gjennomsnittslønna når de er syke eller har tilrettelagt arbeid. Bussbransjeavtalen ble reforhandlet i mars/april. Etter mekling ble resultatet et generelt tillegg, økt kompensasjon for kompetanseutvikling, bedre vilkår for delt skift og et eget sjåførtillegg. En sentral problemstilling under meklingen var krav om at bussbransjens lønnsnivå skal være mer på linje med gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. Landbrukets arbeidsgiverforening Dyrepleiere og klinikkassistenter får et generelt tillegg på 7100 kroner. Minstelønnssatsene er endret tilsvarende det generelle tillegget fra samme dato. I tillegg er det endringer vedrørende godtgjøring for ubekvem arbeidstid. Mer informasjon om datoer for gjenstående forhandlinger og meklinger på fagforbundet.no Fagbladet 8/2010 > 55 fbaargang2010 fbseksjonSAM