96 prosent av alle som gikk ut av grunnskolen i 2008 begynte i videregående opplæring. 68 prosent av alle som begynner i videregående opplæring, fullfører utdanningen med fagbrev eller studiekompetanse i løpet av fem år. Svake karakterer fra grunnskolen er den viktigste grunnen til at unge faller ut av videregående skole. Gjennomsnittskarakter dårligere enn ... ... 2: 9 av 10 slutter 2 3: 7 av 10 slutter 3 4: 3 av 10 slutter 4 5: 1 av 10 slutter 5 6: 6 av 100 slutter " Elever som slutter på videre- gående, hadde over dobbelt så høyt fravær som elever som gjennomførte på normal tid. " De som slutter tidlig i videregående, utmerker seg med særlig stort fravær på 10. trinn. DROPPET UT OG BEGYNTE IGJEN: Arianna har framtidsplanene klare. Hun skal fullføre skolen, ta fagbrev og etter hvert åpne egen butikk. Og mor Adriana klandret seg selv:  Vi flyttet fra Tynset da Arianna gikk i 10., og det var da problemene begynte. å flytte tilbake var ikke aktuelt. Ved juletider i fjor kontaktet mor barnevernet, og like etter var Arianna inne i Sarpsborg-prosjektet Grip ungdommen. Forpliktende samarbeid Det er flust av gode hjelpere for ungdommen i Velferds-Norge. Spesialpedagoger, barnevernsansatte, PP-tjeneste, oppfølgingstjeneste, kvalifiseringsprogram, sosialstønader og bostøtte er bare noen av mulighetene. Likevel er det ikke alltid lett å få den støtten man trenger. Mange faller utenfor, andre fanges i en evig runddans mellom etatene. I Sarpsborg gjorde man gjennom prosjektet Grip ungdommen en kartlegging av tilbudet til unge som sto utenfor skole eller Unge som har sluttet på videregående, sier de har fått mangelfull oppfølging og støtte til små og store problemer. De er møtt med generell unnfallenhet enten de har hatt faglige problemer, psykiske problemer eller er mobbet eller diskriminert. " Elevene selv oppgir skoletrøtthet som den viktigste årsaken til at de sluttet på skolen. " Mange av dem som slutter, syns at skolen har for mye teori og for lite praktisk arbeid. På yrkesfag gjennomfører bare 55 prosent, men variasjonene mellom de ulike studieretningene er stor. Kilder: SSB, SØF, NIFU Step fbaargang2010 fbseksjonHEL