 Jeg jobber gjerne overtid på Bianco hvis vi ikke har lekser. Da får jeg vanlig timelønn, og nå har jeg spart så mye at jeg kan reise til Cuba og besøke slektninger i høstferien, smiler Arianna. Klart mål Både mor og datter er glade over å ha lagt den vanskelige tida bak seg.  Jeg håpet hele tiden at dette bare var en fase som Arianna ville komme gjennom. Men vi trengte hjelp for å klare det, sier mor. Og Arianna fortsetter:  Jeg er utrolig takknemlig for at jeg har fått hjelp. Nå er planene for framtida klare: Jeg skal fullføre skolen, ta fagbrev og etter hvert åpne egen butikk. Hva skal du gjøre når barnet skulker? Pøbelprosjektet i Stavanger har i løpet av de to siste årene gitt tilbud om praksisplass til 97 ungdommer som står utenfor videregående skole. Av disse er nå 92 i jobb eller på vei til jobb. Klare grenser og strenge krav er noe av nøkkelen til suksessen.  å sette grenser for andres barn er noe helt annet enn å oppdra sine egne, understreker Arne Husjord i Pøbelprosjektet.  Vi har ingen historie med oss, og kan slå på stortromma på en helt annen måte enn foreldre. Men uansett  grensesetting er nøkkelen også i foreldrerollen. Her er fagpøbelª Arne Husjords tips til mødre og fedre som sliter med ungdommen i huset: 1. Sett grenser. 2. Sett bare grenser du vet du kan hånd- heve. 3. Sørg for å komme i dialog. Bruk beløn- ning heller enn straff hvis du vil moti- vere ungdommen til å endre atferd. 4. Har du mot, kan du spørre en nær venn om hennes oppfatning av hva det er du selv gjør som er med på å opprettholde den negativ sirkelen i forholdet mellom deg og barnet ditt. Hvis du tør å forandre deg, er det lettere for barnet ditt å gjøre det samme. 4. Vær forberedt på å gå i strid. 5. Husk at grensesetting er smertefullt  det koster å oppdra et barn! Nøkkelen til å redusere frafallet i skolen er, ifølge forskerne, tidlig innsats, tett oppfølging og opplæring tilpasset den enkelte. " Skoleåret 2010 2011 deltar rundt 130 ungdomsskoler i forsøk med et nytt praktisk fag på ungdomstrinnet. " Elevene jobber med praktiske oppgaver hentet fra videregående opplæring tilpasset ungdomstrinnet. " Opplæringen kan foregå i tett samarbeid med lokalt arbeidsliv. " Faget er et tilbud til elever på 8. trinn, og elevene skal kunne ta arbeidslivsfag gjennom alle tre årene på ungdomstrinnet. " Sluttkarakteren teller ved inntak til videregående opplæring. " Forsøket går fram til 2013. " En kartlegging fra 2009 fant 71 ulike prosjekter som skulle fange opp ungdom i overgangen mellom skole og arbeidsliv. " Variasjonen mellom fylkene er stor. " Innsatsen er ofte tilfeldig og lite målrettet. " Kartleggingen peker på noen sentrale suksesskriterier: Tett individuell oppfølging. Tverrfaglighet og individuell tilpasning og tilrettelegging. Skole, fritid og hjem må samarbeide. Ubyråkratiske strukturer og sam- arbeid på tvers av etater er viktig. Kilde: Rambøll for Nav drift og utvikling " Ny obligatorisk kartleggingsprøve i regning og lesing innføres høsten 2010. " Prøven er obligatorisk for alle elever som begynte på videregående skole i høst. " Prøven skal gjennomføres innen 17. september. " Målet med prøven er å kartlegge den enkelte elevs kunnskapsnivå i regning og lesing. Informasjon fra prøvene skal brukes til å gi elever som har behov for det bedre oppfølging og tilrettelegging av undervisningen. fbaargang2010 fbseksjonHEL