VI LOVER: – Hvis det blir behov for flere sykehjemsplasser, vil vi bygge det. Trenger vi 68 nye plasser, må vi bare skaffe dem, sier Per Arild Lyng, leder i Malvik Ap, til Fagforbundets Marit Anita Jørstad. 2009 som konkluderte med at kommunen vil trenge 90 sykehjemsplasser innen 2015. Lengst mulig hjemme Inger Kristiansen oppfordrer administrasjonen og politikerne til å forklare hvordan 50 plasser skal dekke behovet for både skjermede plasser, korttidsplasser og somatiske plasser når det ikke er tilstrekkelig med 68 sykehjemsplasser i dag. Tillitsvalgte både fra Fagforbundet og Sykepleierforbundet ønsker også svar på hvordan de 50 plassene i tillegg skal tilfredsstille de krav til rehabiliteringsplasser som følger med samhandlingsreformen. Kommunalsjef for helse og velferd i Malvik, Tone Østvang, understreker at hennes erfaring er at de fleste ønsker å bo hjemme så lenge som mulig. Ingen må flytte ut Når antall sykehjemsplasser skal reduseres med 18, må trolig noen av pasientene skrives ut. Eller kommunen må innføre inntaksstopp. Også når pasientene ikke flytter ut av rommet sitt rent fysisk, må de skrives ut hvis rommet omdefineres til omsorgsbolig. – Ingen som trenger heldøgns pleie, kan bli flyttet til en omsorgsbolig mot sin vilje, påpeker Lillian Eriksen. Utskriving kan bare skje hvis pasienten i sin tid fikk plassen på bakgrunn av feil diagnose, eller hvis han er blitt så mye friskere etter innleggelse at utskriving er faglig forsvarlig. – Og det kan verken administrasjonen eller politikerne avgjøre. Det er bare legen som kan vurdere om en pasient ikke lenger oppfyller kravene til en sykehjemsplass, sier Eriksen. Betaler for sykehjemsplass Lillian Eriksen tror politikere og administrasjon helst vil levere god kvalitet, men at det er ønsket om å spare penger som avgjør når de vil erstatte sykehjemsplasser med omsorgsboliger. – Men er det etisk forsvarlig å gjøre dette fordi man tror man sparer penger? spør hun. Dessuten setter hun spørsmålstegn ved hvor mye kommunen egentlig kan spare uten at kvaliteten forringes. For sykehjemsbeboere må kommunen dekke utgifter til kost og losji, nødvendig tannbehandling, medisiner og medisinsk utstyr samt tekniske hjelpemidler. Til gjengjeld betaler beboeren mellom 75 og 85 prosent av inntektene sine til kommunen. Egenandeler for hjemmeboende Brukere som bor hjemme eller i omsorgsbolig, må selv betale egenandeler til medisiner og medisinsk og fysikalsk behandling. Resten dekker Folketrygden. Hjemmeboende må også betale for ytelser fra kommunen. – Kommunen fastsetter egenandeler for matservering, hjemmehjelp og andre tjen- ester. Men det er restriksjoner på hvor mye de kan ta seg betalt, sier Eriksen. – Betalingen skal ikke overstige kommunens faktiske utgifter, og beboeren skal ha nok til nødvendig livsopphold, presiserer hun. NYTTIGE LOVER OG FORSKRIFTER • Lov om helsetjenesten i kommunene • Forskrift for sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie • Lov om pasientrettigheter • Forskrift om individuell plan etter helselovgivnin- gen og sosialtjenesteloven • Lov om sosiale tjenester • Forskrift om vederlag for opphold i institusjon m.v. • Rundskriv om omsorgsboliger I-29/97 • NOU 1997: 17 Finansiering og brukerbetaling for pleie- og omsorgstjenester • Helsepersonelloven • Fagforbundet har et kompendium med utdrag fra lover og forskrifter som er relevante i forhold til avhjemling av sykehjemsplasser. Kompendiet oppdateres jevnlig. Du kan bestille det fra Fagforbundet Seksjon helse og sosial. Send en e-post til lillian.eriksen@fagforbundet.no 38 > Fagbladet 9/2010 fbaargang2010 fbseksjonHEL