Fokus Det er stadig fokus på temaet rusavhengighet i mediene, og på svikt og mangler i behandlingstilbud og rehabilitering. Meningene er mange, også blant fagfolk. Verdifull realkompetanse i rusomsorgen Bjørn Roger Knutsen Hjelpepleier og medlem av Fagforbundets faglige arbeidsgruppe for psykisk helse og rus. Vi er alle farget av egne erfaringer og holdninger. Fagekspertisen sitter på viktig kunnskap, men denne kunnskapen må utvikles i nært samspill med oss som jobber i praksisfeltet – som ser hva som fungerer best. Det som etter min mening er vesentlig, er å ta utgangspunkt i hva slags tilbud rusavhengige har pr. i dag, og hva de trenger for å komme ut av rushelvetet. Det kan være svært mange biter i livet til den enkelte som har gått i stå, som økonomi, bolig, helse og sosialt nettverk. Å bistå i en slik prosess krever tid, tålmodighet og en praktisk og kreativ tilnærming. Men samfunnets hjelpeapparat legger ikke til rette for en slik bred og helhetlig tjeneste. Velferdssamfunnet stiller ikke opp når den rusavhengige ønsker hjelp, når situasjonen er blitt uutholdelig og nok er nok. Samfunnet har dømt rusavhengige som tapere en gang for alle. De har jo selv valgt å ruse seg. Ja, de tok et fatalt valg en gang. Men vi må se etter hva som førte dem dit. Hva som tvang dem til å ta det destruktive valget. Hva som førte til at de tok den første pillen, det første skuddet. Var det en flukt, og i tilfelle fra hva? Mange rusavhengige har også psykiske lidelser. Ofte kan det være vanskelig å vite hva som kom først – rusavhengigheten eller den psykiske lidelsen. Alle bærer på en historie, og for noen blir belastningen for stor. Min bror og jeg vokste opp med ei psykisk syk mor. Hun gjorde flere forsøk på å ende sitt liv; etter noen år mistet vi henne. Dette ble en tung bør å bære, og for lillebror ble sekken for tung. Han ble rusavhengig. Vi har tilbud om behandling og rehabilitering til folk som blir syke eller skadet. De får hjelp til å Det passer ikke systemet at du har en såkalt dobbeltdiagnose. Følger du ikke lover og regler, rutiner og prosedyrer, mister du tilbudet. Er du under rehabilitering innenfor psykisk helsevern, får det konsekvenser for deg hvis du ikke har din rusavhengighet under kontroll. Du kan få inndratt permisjoner og andre goder. Det kan også ende med utkastelse fra frivillige innleggelser. Jeg vil ta til orde for en mer fleksibel tilnærming. Jeg mener at vi ansatte skal se etter bedring, og at bedring kan være at det går lengre og lengre tid mellom hver sprekk. Jeg etterlyser holdbare data som «Det å kunne sette seg inn i hvordan andre har det, er en forutsetning for god yrkespraksis i vår sektor.» komme tilbake til livet. Ingen stiller spørsmål ved at alle skal ha helsehjelp for sin fysiske sykdom, uansett usunn levemåte. Disse pasientene blir ikke satt på gata, men utredet og hjulpet. Disse pasientene mister ikke tilbudet selv om de bryter en regel. Til de rusavhengige – de fleste av dem med psykiske tilleggsproblemer – blir det stilt helt andre krav. kan underbygge at det er riktig å praktisere straffetiltak overfor rusavhengige mennesker med psykiske plager og lidelser. De blir i hvert fall ikke friske av å bli satt på gata! Tilbake til fagfolkene. Hva innebærer det å være fagekspert? Hvem definerer hvem som er fagfolk? Jeg mener at lang erfaring fra rusfeltet bør tillegges større vekt i vurderin- 40 > Fagbladet 9/2010 fbaargang2010 fbseksjonHEL