VIL DU BLI MILLIONÆR? Fagbladet ser på private firmaer som tjener penger på å utføre offentlige tjenester. Fagbladet nr. 3: Barnehager Fagbladet nr. 4: Barnevern Neste nummer: Asylmottak Bakf aden Når bestemor blir lagt ut på anbud, blir også de som steller for bestemor konkurranseutsatt. Det har de ansatte ved Ammerudlunden sykehjem fått merke. Tekst. VEGARD VELLE Foto: GREG RØDLAND BUICK – Ufine metoder – Dobbelvakter inngår ikke i turnusen, og selvsagt får de ansatte betalt for overtidsjobbing i de tilfellene hvor jeg pålegger det, sier Karina Michelsen, som inntil januar var daglig leder ved Ammerudlunden sykehjem, nå institusjonssjef ved Midtåsen sykehjem. Virkeligheten hun presenterer skiller seg markant fra den beskrevet av Fagforbundet, Norsk Sykepleierforbund og flere av de ansatte ved Ammerudlunden sykehjem. – Det er ikke noen politikk hos oss at folk ikke skal organisere seg. Og når Sykehjemsetatens fagforening har vært her og holdt stand, har de fått holde på som de vil. Men de har brukt særdeles ufine metoder og forsøkt å sette de ansatte opp mot oss. Da ber de om bråk, sier Michelsen. – Holder du kjeft, har du det all right. Ellers får du et problem med å dekke opp vaktene, forteller ansatte til Fagbladet. De tør ikke stå fram med navn. Diplom i ramme og glass Ammerudlunden sykehjem er utstillingsvinduet til Oslos byråd for velferd og sosiale tjenester, Sylvi Listhaug (Frp). Det har blitt en nesten årlig ifølge Sykehjemsetatens fagforening ikke mottar overtidsbetaling, at pensjonsavtalen er elendig, at ansatte går i ulovlige dobbelvakter, at det ikke gjennomføres lokale lønnsforhandlinger med fagforeningene og at arbeidsplanen ikke utarbeides i samarbeid med de tillitsvalgte eller fagforeningen, slik arbeidsmiljøloven klart og tydelig sier. Personen på bildet er ikke intervjuet i forbindelse med denne saken. i januar, måtte sykepleierne ved et annet av Adecco Helses sykehjem, Midtåsen, vise fram ansettelsesbetingelsene sine for å motta streikebidrag. Da viste det seg at lønningene lå lavt. En sykepleier med 13 års ansiennitet mottok for eksempel 36.700 kroner mindre enn den kommunale minstelønna i Oslo. Ulovlige dobbelvakter – Man kan jo lure på hvordan Adecco klarer å drive billigere enn andre og samtidig gå med overskudd. Etter streiken i vinter fikk vi svar på det, kommenterer Annlaug Waage. Flere kilder forteller Fagbladet at svenske omsorgsarbeidere kommer til Ammerudlunden sykehjem i helgene og tar dobbelvakter på kvelden og natta, fra torsdag til og med søndag, fra klokka 15.30 på ettermiddagen til klokka åtte på morgenen, totalt 16,5 timer om gangen. Ifølge Per Egil Johansen er planlagt overtid ulovlig. – Ren utnyttelse av arbeidskraften, kaller jeg dette. Åtte timers arbeidsdag var ikke et tall man i sin tid satte for moro skyld. Har man jobbet dobbelvakt, blir man fryktelig sliten. To dobbelvakter etter hverandre innebærer at personen kanskje rekker å sove i seks timer. Når dette skjer over flere dager, går kvaliteten på arbeidet rett og slett ned. Ulovlig hemmelighold av turnuser Også ledelsens holdning til utlevering av turnuser er, ifølge Johansen, i strid med norsk arbeidsrett. – Ifølge arbeidsmiljøloven skal arbeidsplanen utarbeides i samarbeid med de ansattes tillitsvalgte. At Fagforbundet flere ganger har bedt om innsyn i turnusene, har sykehjemsledelsen glatt oversett, forteller Johansen. Konkurranseutsetting fører utelukkende til å svekke de ansattes lønns- og arbeidsforhold, mener Per Egil Johansen. > AMMERUDLUNDEN SYKEHJEM • Åpnet i 2003. Har 73 beboere og 130 ansatte. • Ble fra starten drevet av Adecco Helse AS, som også drifter Midtåsen sykehjem i Oslo, Greverud sykehjem i Oppegård og Klæbu sykehjem i Klæbu kommune. • Adecco Helse har førsterett på å tilby helsevikarer til samtlige av landets sykehus. • Adecco Helse hadde i 2008 et resultat før skatt på drøye 22 millioner kroner. Fagbladet 5/2010 > 19 tradisjon at Listhaug tropper opp med diplom i ramme og glass på sykehjemmet, fotfulgt av mediene. Bakgrunnen er de årlige spørreundersøkelsene, hvor brukerne og de pårørende setter karakterer på driften av byens sykehjem. Ammerudlunden sykehjem er flere ganger rangert blant de tre beste. Ifølge Listhaug har Oslo kommune spart flere millioner kroner på anbudsrundene og samtidig oppnådd bedre kvalitet. Ansatte er redde Hvordan pengene har blitt spart inn, er hun mindre tydelig på: at de ansatte jevnt over er lønnet langt lavere enn i kommunen, at de 18 > Fagbladet 5/2010 Men også et annet forhold preger arbeidsplassen – redsel. Av den grunn er det anonyme kilder i denne saken, ikke fordi det ikke er flere som er kritiske til Adecco Helses måte å drive på, men fordi de ikke tør å stå fram med navn og ansikt. Skremte vekk folk Ammerudlunden sykehjem er det eneste av de rundt 50 offentlige, private og ideelle sykehjemmene i Oslo hvor Fagforbundet har under 20 Nestleder i Sykehjemsetatens fagforening i Fagforbundet i Oslo, Per Egil Johansen, mener sykehjemsledelsen motarbeider fagbevegelsen. – Fagforbundet har i en årrekke prøvd å komme inn på Ammerudlunden sykehjem. I fjor ringte vi og varslet at vi ønsket å ha en stand der. Etter flere og lange telefonsamtaler, fikk vi tommelen opp. Men da vi kom dit, fant vi daglig leder sittende i resepsjonen, rett overfor standen. Flere ganger kom personer fra ledelsen i Adecco Helse innom. I løpet av dagen turte bare fire av de ansatte å nærme seg oss, og disse ble i tur og orden ropt opp av daglig leder og bedt om å stille på møte med henne. Naturlig nok trakk de interesserte seg skyndsomt vekk fra standen, sier Johansen. Tør ikke vise lønna Adecco Helse forteller sine ansatte at melder de seg inn i Fagforbundet og krever tariffavtale, mister de alle godene sine. Spesielt er det da snakk om ordningen med fleksible turnuser, et system mange av de ansatte er fornøyd med, siden det innebærer at de kan ta seg fri når de selv ønsker. Adecco Helse har nok av vikarer som kan fylle hullene. Også Sykepleierforbundet har erfart motstanden mot faglig organisering ved Ammerudlunden sykehjem. – Medlemmene våre tør rett og slett ikke vise oss ansettelseskontraktene sine. De er redde for at det vil volde dem problemer, forteller Annlaug Waage, rådgiver i Norsk Sykepleierforbund. Men da Sykepleierforbundet gikk til streik KRITISK: – Ren utnyttelse av arbeidskraften, kaller jeg dette. Per Egil Johansen er nestleder i Sykehjemsetatens fagforening i Oslo. organiserte, ingen tillitsvalgte og ingen informasjon om de ansattes lønns- og arbeidsforhold. Også Norsk Sykepleierforbund har bare en håndfull organiserte og ingen tillitsvalgte på sykehjemmet, stikk i strid med normen. Faksimile fra Fagbladet nr. 5/2010 Debatt ORGANISASJON Mer skatt for pensjonister neste år! Neste år øker skatten for oss pensjonister med inntekter over 280.000 med inntil ti prosent. Jeg undres over hvordan vår mann i Aps indre sirkel kan godta dette, mens Norsk Pensjonistforbund som Fagforbundet støtter med ca. 7 millioner i året, kjemper imot med nebb og klør. For de fleste av oss pensjonister i Fagforbundet, vil denne skatteskjerpelsen isolert sett få liten betydning, men sammen med andre skatte- og avgiftsøkninger, samt følgene av pensjonsreformen vil vår økonomi bli til dels betydelig forverret. Pensjonistene utgjør 25–30 prosent av medlemmene i Fagforbundet og har, på papiret, rettigheter lik yrkesaktive medlemmer. I dag ser det ut til at vi pensjonister har liten, om noen, betydning for politikken Fagforbundet fører. Jeg ser fram til at dette forholdet endrer seg. Jan Stenberg, pensjonisttillitsvalgt MIDTØSTEN Israel er ikke okkupanter Alle land har rett til å forsvare seg, det gjelder også Israel. Gjennom hele Bibelen står det at israelittene har fått landet Israel, grensene står også nevnt. Israels fiender skal samle seg i Jerusalem, de skal bli straffet! Ville dere like å gi bort Norge bit for bit og ikke få fred? De er ikke okkupanter. Det er Hamas, Fatah og Hisbolla i Libanon som er årsaken til uroen. De er glad i makt, ikke i sine egne, for da ville flyktningene i Gaza hatt det bedre. Araberne har 500 ganger større område og store oljerikdommer, de kunne forlengst hjulpet dem. Før 1967 var det ingen araber i hele Midtøsten som ville bære navnet palestiner. Palestina betyr landet med fremmede, ulovlige inntrengere. Landet ble kalt Palestina av romerne for å fjerne alle spor av jødisk historie! Eksistensen av en separat, palestinsk identitet tjener bare taktiske formål. Grunnleggelsen av en palestinsk stat er et nytt redskap i den vedvarende krigen mot Israel. Les boka «Fra uminnelige tider» av Joan Peters. Hun studerte i sju år hvorfor det er slik, hun reiste til Midtøsten under Yom Kippurkrigen i 1973 som frilansjournalist for CBS. Les også boka «Snikmorder for Arafat», skrevet av Arafats privatsjåfør Tass Saada. fremkommer i denne artikkelen er feil, mens andre påstander er tatt ut av en sammenheng. Undertegnede ble selv intervjuet i denne saken, hvor jeg tilbakeviste påstander. Ingen av mine utsagn ble sitert i artikkelen. Jeg har her valgt å kommentere en del av de påstandene som fremkom i artikkelen: • I artikkelen står det at redsel preger arbeidsplassen. Dette er helt feil. Vi har en gjeng med veldig flinke og godt fornøyde ansatte, som trives godt på jobben sin. Dette punktet reagerte de ansatte sterkt på. Ammerudlunden sykehjem er preget av åpen kommunikasjon, humor og godt arbeidsmiljø. Vi har svært lavt sykefravær, lav turnover og mange søkere som vil jobbe hos oss, fordi de har hørt at det er en veldig god arbeidsplass. • Vi har akkurat gjennomført en medarbeiderundersøkelse på Ammerudlunden sykehjem. På hovedspørsmålet «Hvordan trives du på jobben din?» skårer vi i gjennomsnitt 5,4 på en skala fra 1 til 6. Vi ville aldri klart dette dersom alle påstandene til Fagbladet var korrekte. • Det hevdes at sykehjemsledelsen motarbeider fagbevegelsen. Dette er feil. Vi har et utmerket samarbeid med de tillitsvalgte på alle de andre sykehjemmene våre, og vi har gjentatte ganger sagt til de ansatte at de gjerne må organisere seg dersom de ønsker. Vi ønsker å ha et godt samarbeid med fagforeningene. At de ansatte fram til nå ikke har ønsket å organisere seg, er noe vi ikke har kunnet påvirke. Ammerudlunden har imidlertid nå fått sin egen tillitsvalgt, og vi ser fram til å samarbeide med denne. • Alle sykepleiere hos oss har samme pensjonsordning som i det offentlige. Det er imidlertid korrekt at vår innskuddsbaserte pensjonsordning for andre ansatte er billigere for arbeidsgiver enn den offentlige tjenestepensjonen. Den er dog ikke dårligere enn lovfestet pensjonsordning som er benyttet av private næringsliv og industri. • Det hevdes at det ikke føres lokale forhandlinger med fagforeningene. På Ammerudlunden har vi aldri hatt noen tillitsvalgte, så vi har aldri hatt noen fagforening å forhandle med. Dette har vi løst ved å gjøre individuelle forhandlinger. På de andre sykehjemmene vi driver, har vi ført forhandlinger med fagforeningene, men rammen å forhandle om har alltid vært lik på alle våre sykehjem, uavhengig av    > Rigmor ARBEIDSMILJØ Kommentar til artikkel i Fagbladet Vi leste i Fagbladet nr. 5 en historie om hvordan forholdene ved Ammerudlunden Sykehjem var «bak fasaden». Jeg har i etterkant av denne artikkelen hatt fellesmøte med alle ansatte på Ammerudlunden for å snakke om artikkelen. De ansatte var oppriktig lei seg, fortvilet og sinte. Ingen kjente seg igjen i det bildet som ble tegnet av arbeidsplassen deres. De er en gjeng som er veldig stolt over hva de har fått til. Ammerudlunden har gjentatte ganger blitt kåret til Oslos beste sykehjem av beboere og pårørende – og det hadde vi aldri klart uten topp motiverte, dyktige og fornøyde medarbeidere. En rekke av påstandene som Fagbladet 9/2010 > 53 Foto: Erik M. Sundt fbaargang2010 fbseksjonHEL