Nå er det hav Båtene som anløper Larvik havn i dag er så store at de bare for to år siden ville hatt problemer med å få plass. Larvik er klar for framtida. Tekst: OLA TØMMERÅS Foto: PÅL ANDREASSEN Alle ønsker en styrket sjøtransport. Målet er tydelig uttalt i så vel Soria Moriaerklæringen som fra kystpolitikere, Fiskeri- og kystdepartementet og transportselskaper: Mer gods må over på skip. Veiene tåler ikke flere trailere. Jernbanen har ikke kapasitet. – Sjøtransporten har derimot ingen begrensning. Vi er ikke avhengige av veier som må utvides, bruer som må bygges eller dobbeltspor, sier Larviks havnesjef og leder for styringsgruppa i Sjøtransportprosjektet, Jan Fredrik Jonas. For dyrt Likevel, ifølge tall fra Norske Havner, har innenlands transport på skip gått ned fra 70 prosent i 1960, til 50 prosent i dag. – Havnedrift er for hardt avgiftsbelagt. Det blir ofte billigere å kjøre bil fra dør til dør, kommenterer Jonas, og gir et eksempel: – Når et skip seiler fra Japan til Drammen, så koster losen som går om bord ved Færder, omtrent like mye som skipperen som har stått ved roret helt fra Tokyo. Avgifter for fall I Nasjonal transportplan 2010–2019 varsler imidlertid regjeringen at flere avgifter står for fall. Havnesikkerhetsavgiften forsvinner. Det samme gjør kystavgiften. Dette utgjør til sammen en avgiftsreduksjon på 27 millioner kroner. – Næringa har i lang tid signalisert at brukerbetalingen er for høy. Dette signalet tar regjeringen på alvor, sier statssekretær i Fiskeri- og kystdepartementet, Vidar Ulriksen.    > 32 > Fagbladet 9/2010 Båtene har blitt større. Hvis de båtene som anløper Larvik havn i dag skulle ha lagt til for to år siden, hadde vi hatt et kjempeproblem. KRANFØRER RUNE AALVIK fbaargang2010 fbseksjonSAM