Seksjonsleder VA-konferanse utsatt til 2011 Vann- og avløpskonferansen er utsatt til februar 2011. Konferansen var i utgangspunktet berammet til juni i år, men måtte utsettes til oktober på grunn av streiken. Nå blir konferansen flyttet til neste år. Dette fordi det ikke var mulig for flere av de gode innlederne å stille i oktober.    OT Samarbeid for renholdskvalitet Satsingen på renholdsstandarden NS Insta 800 fortsetter. SST ønsker å forankre arbeidet ytterligere i fylkeskretsene. Derfor samles representanter fra seksjonsstyrene i fylkeskretsene og instakontaktene i Oslo den 20. og 21. september. Første dag er viet en gjennomgang av Insta 800 i teori og praksis. Andre dag blir det seksjonsledersamling med tema regionsamarbeid. Kvinner i beredskap I samarbeid med Bergen Brannkorpsforening skal Fagforbundets Seksjon samferdsel og teknisk (SST) arrangere et seminar for kvinner i beredskapsstillinger. Foreløpig dato er 5.–6. april 2011. Programmet vil blant annet inneholde foredrag av en profilert Målet med en bred tilnærming til NS Insta 800 er å imøtegå sosial dumping, ytterligere konkurranseutsetting og øke fokuset på kvalitet i kommunale tjenester.    OT brannkvinne. Det skal fokuseres på tilrettelegging og utstyr for kvinner i brann- og redningstjenesten. Vårt svenske søsterforbund Kommunal vil fortelle om deres satsing på kvinner i brann- og redningstjenesten. OT Kartlegger yrkesgrupper i havna Faggruppe 1 for havneansatte har begynt å kartlegge alle yrkesfaglige grupper som er ansatt i havnene. Det viste seg umiddelbart at havnene har de mest forskjellige erfarings- og yrkesbakgrunner. Ikke overraskende ser den største enkeltgruppa ut til å være ansatte med maritim bakgrunn.    OT Flere og mindre faggrupper Faggruppe høgskoleutdannede i teknisk sektor vil bli reorganisert. Siden høgskoleprosjektet ble opprettet i 2008, har oppgavene blitt løst gjennom en felles faggruppe. Høgskoleutdannede er imidlertid en differensiert gruppe både i forhold til utdanning og stillingsinnhold. I juni vedtok derfor styret i Fagforbundets Seksjon samferdsel og teknisk å reorganisere faggruppen i mindre faggrupper med fire til fem medlemmer. Faggruppa skal selv legge fram forslag til en fornuftig inndeling. OT Oss i verden I Norge har vi en selvsagt rett til å danne uavhengige fagforeninger, rett til å inngå tariffavtaler og rett til å forhandle om lønn og arbeidsvilkår. Mansour Osanlou sitter i det beryktede Evin-fengselet for å ha stiftet og ledet Teheran og omegn bussarbeiderforening. Det er tredje gang han sitter fengslet fordi han er fagforeningsmann. Evin-fengselet er kjent som stedet der sjahen av Iran torturerte og henrettet sine politiske motstandere. Fengselet er det samme, men herskerne har andre navn. Evin er stedet der mennesker forsvinner. Men Osanlou er ikke glemt. På Den internasjonale føderasjonen av transportarbeideres (ITF) verdenskongress stod Osanlous sak igjen på dagsorden. United Parcel Service (UPS) er verdens største pakketransportselskap, med 408.000 ansatte og en omsetning på 45,3 milliarder dollar (2009). I Tyrkia har UPS med underleverandører gitt mer enn 150 ansatte sparken fordi de organiserte seg i Uten internasjonal solidaritet kan ikke en lokal fagforening nedkjempe en arbeidsgiver med ressurser på størrelse med en liten nasjon. foreninga Tumtis. I Tyrkia må mer enn halvparten av de ansatte være organisert for å opprette tariffavtale. For å unngå en avtale, velger UPS å gi folk sparken når de organiserer seg. Tumtis har påtatt seg ansvaret for de oppsagte og deres familier. Fagforbundet har derfor bevilget 100.000 norske kroner i støtte til våre kolleger og kamerater i Tumtis. Uten internasjonal solidaritet kan ikke en lokal fagforening nedkjempe en arbeidsgiver med ressurser på størrelse med en liten nasjon. Den STEIN GULDBRANDSEN 1. september aksjonerte transportarbeidere over hele verden mot UPS for å kreve en løsning på konflikten i Tyrkia. Osanlou og Tumtis vil ha de rettene vi har vunnet; retten til å organisere seg og retten til å ha en ryddig arbeidsavtale. De kjemper vår kamp, og selvfølgelig kjemper vi deres. Omtanke, solidaritet og samhold – OSS. De tre orda er kjerneverdiene i Fagforbundet. Det er tre ord som får mening når norske fagorganiserte gjør felles sak med bussarbeidere i Iran og sjåfører i Tyrkia. 38 > Fagbladet 9/2010 Illustrasjon: colourbox.com fbaargang2010 fbseksjonSAM