Siden sist Sykehjemsansatte vant i retten > ARBEIDSMILJØPRIS Omvikdalen oppvekstsenter i Kvinnherad kommune har fått årets arbeidsmiljøpris fra Fagforbundet Hordaland, Utdanningsforbundet Hordaland og KS. > BERGEN BLIR GJENBRUKSBY Bergen er lansert som forsøksby for gjenbruk. – Skal vi klare omstillingen til lavutslippssamfunnet, må vi lære å bruke ressursene smartere enn vi gjør i dag, sa miljøvernminister Erik Solheim ved lanseringen. > TARIFFAVTALE VED BEMANNINGSBYRÅ For første gang har et bemanningsselskap her i landet inngått tariffavtale med sine ansatte. Det er ISS Personalhuset på Hamar som på denne måten sikrer vikarenes rettigheter. > TO MILLIONER TIL OPPLÆRING For å løse den prekære mangelen på bussjåfører i fylket, har Hordaland fylkeskommune bevilget to millioner kroner til opplæring av nye sjåfører. Mellom 20 og 25 personer vil få tilbud om gratis utdanning og garanti om jobb som bussjåfør. > MEDLEMSREKORD I FAGFORBUNDET Fagforbundet har nå totalt 315.725 medlemmer. Hittil i år har medlemstallet økt med 4804. – Dette er et resultat av godt og tradisjonelt fagforeningsarbeid, sier nestleder Geir Mosti i Fagforbundet. > PROTESTERTE MOT VELFERDSKUTT Fagorganiserte fra hele Europa fylte Brussels gater 29. september i protest mot de harde velferdskuttene flere europeiske stater innfører. EU-landene, og spesielt de hardest prøvde Euro-landene, slår til med tøffe budsjettkutt. Da Norlandia omsorg vant anbudet på Oppsalhjemmet, ville de kvitte seg med renholdere, kjøkken- og vaskeripersonale. Nå har Oslo tingrett slått fast at de får beholde jobbene sine i kommunen. En gledens dag for dem det gjelder, men også en prinsipiell og viktig sak for Fagforbundet som har prosedert saken for de sykehjemsansatte. Da Norlandia vant konkurransen om å drifte Oppsalhjemmet fra 1. mai i fjor, var premissene i kontrakten klare: Alt som ikke tilhørte kjernevirksomheten, altså pleie, ville bli satt ut til underleverandører. Problemet var at Oslo kommune og Norlandia ikke informerte de ansatte om dette. I drøftingsmøte med de tillitsvalgte ble det sagt at det kan bli snakk om overtallighet, noe som i så fall måtte håndteres etter overdragelsen til Norlandia. Hovedregelen er at ansatte ikke har rett til å bli hos overdrager (her Oslo kommune), men når det er fare for overtallighet, har de rett til å bli. Men det er først i innkallingen til et drøftingsmøte tre dager etter virksomhetsoverdragelsen at de tillitsvalgte i Sykehjemsetaten blir klar over at det er snakk om over- ut søksmål på vegne av sine medlemmer. Med unntak av en som døde og tre som fikk nye stillinger, har de øvrige stått i sine stillinger på Oppsalhjemmet mens prosessen har gått gjennom rettsapparatet. Dom i saken falt 4. oktober, og Fagforbundet vant fram på vegne av alle de ansatte. Dermed beholder de sine ansettelsesforhold i Oslo kommune. Kommunen idømmes også å betale saksomkostninger. – Dette er den første dommen, der noen innrømmes valgrett etter at arbeidsmiljøloven ble endret i 2005, sier en fornøyd advokat. Han påpeker også at de som har vunnet fram i saken, er personer som ellers ville stått i fare for å bli skjøvet ut av arbeidslivet: – Flere av disse ville definitivt stilt langt bak i kampen om jobbene. Oslo kommune solgte dem ut til arbeidsløshet, men nå er de ansatte sikret å beholde jobbene sine, sier Hans Christian Monsen. Om Oslo kommune velger å anke saken, er foreløpig ikke avklart. Ankefristen er en måned etter at dommen er forkynt. Tekst: SIDSEL HJELME Dette er den første dommen der noen innrømmes valgrett.» – Ikke en loddrett løgn, men i hvert fall en tilsløring av sannheten, sier advokat Hans Christian Monsen i Fagforbundet som prosederte saken for de ansatte. Overdratt til arbeidsløshet De ansattes valgrett er et viktig prinsipp i forbindelse med virksomhetsoverdragelser. Et prinsipp som ble tatt ut av arbeidsmiljøloven under Bondevik-regjeringen, men som ble tatt inn igjen da de rødgrønne overtok i 2005. – Dette prinsippet har vært avgjørende i saken som de sykehjemsansatte nå har vunnet, påpeker advokat Monsen. HANS CHRISTIAN MONSEN tallighet på Oppsalhjemmet. En uke seinere legges det fram liste med navn på ni Fagforbundsmedlemmer som blir overtallige. Dermed hevder tillitsvalgt Lasse Kristiansen valgrett for de overtallige. At kommunen har tilslørt de faktiske forhold er det liten tvil om. I en redegjørelse til byrådet i Oslo kommune skriver direktør Liv Valstrand i Kommunal konkurranse at de ansatte ble overdratt til arbeidsløshet. Beholder stillingene Da drøftingene med kommunen ikke førte fram, tok Fagforbundet Fagbladet 10/2010 > 7 Illustrasjonsfoto: Scanpix fbaargang2010 fbseksjonHEL