Tilbud i Trondheim Alle får tilbud om hjemmebesøk av Infosenteret for seniorer når de passerer 80 år. Lavterskeltilbud: Alle pensjonister som ønsker det, kan slutte seg til en av de ca. ti gruppene som har ukentlig trening flere steder i byen. Med henvisning: Enhet for fysioterapitjenester har flere behandlingsgrupper for eldre som trenger målbevisst trening. Gruppene ledes av fysioterapeut. hjelpe brukeren til å trene seg tilbake til tidligere funksjonsnivå i stedet for å bestille tekniske hjelpemidler. Elin Simonsen og Nina Marstrand er ikke begeistret for rullatoren som kompenserende hjelpemiddel. De skaffer rullator når det er absolutt nødvendig, men bevarer målet om at pasienten etter hvert kan frigjøre seg fra den. – Vi syns det er viktig å holde seg unna rullatoren. Dette hjelpemiddelet reduserer gradvis evnen til å kunne gå uten støtte, og vi ser ofte eksempler på at den forårsaker fall. En frigjort mann På treningsrommet i kommunens lokaler i Østbyen trener Trygve Jacobsen to ganger i uka. Han er en av dem som har frigjort seg fra både prekestol og rullator. 88-åringen hadde redusert allmenntilstand etter et DET ER MULIG: – Selv om en er gammel, går det an å opprettholde og forbedre ferdigheter, mener Nina Marstrander. langvarig sykehusopphold på grunn av et hoftebrudd. Et halvt år etterpå har han vært på rehabilitering og er godt i gang med trening. I tillegg går han ukentlig på sittegym og dagsenter. Nå bruker han bare staver utendørs. Hjemme klarer han seg uten støtte. – Jeg kjenner at jeg er blitt mer stødig når jeg går, og jeg føler meg lettere. Jeg er nesten bedre nå enn jeg var før hoftebruddet, smiler han. Trenger mye lys Etter et fall får pasienten tilbud om hjemmebesøk fra fysioterapeut og ergoterapeut. – Dette er et omfattende kartleggingsbesøk. En av oss eller begge ser brukeren i aktivitet i sitt hjemlige miljø. Et fall kan være et symptom på at noe ikke fungerer som det skal. Vi må finne ut hva årsaken er. Men et fall er også en risikofaktor for nye fall. Pasienten blir redd for å falle igjen, og kan bli mer forsiktig og mindre aktiv enn før. Med en liste med over 400 risikofaktorer i bakhodet, observerer fysio- og ergoterapeuten blant annet pasientens fysiske ferdigheter som gangfunksjon og balanseevne. De ser også etter om det kan være noen ytre risikofaktorer som for eksempel trapper, tepper og teppekanter. – Men den vanligste risikofaktoren vi finner i de fysiske miljøet, er dårlig belysning. Eldre mennesker trenger mer lys enn yngre. Likevel sparer de ofte på strømmen; de bruker svake lyspærer og mørke lampeskjermer. Fakta om fall Minst en tredel av personer over 65 år faller minst en gang i året. Antall fall øker ytterligere med økende alder. Halvparten av fallene skjer i hjemmet eller i nærheten av hjemmet. Skader som følge av fall er en av de hyppigste enkeltårsakene til innlegging i sykehus hos eldre. Ti prosent av fallene resulterer i alvorlig skade, hvorav halvparten er brudd. Nær 9000 personer opplever hvert år hoftebrudd. Cirka 90 prosent av disse skyldes fall. Mange fall blant de mest skrøpelige gamle koster mellom 300.000 og en million kroner det første året. I denne gruppen er dødeligheten etter fall om lag 20 prosent. Kilde: Helbostad J og R. Granbo, A.H. Vaskin, A.E. Hansen (2006): Sluttrapport. Forebygging av fall hos eldre – fokus på fysisk aktivitet. RISIKOFAKTORER FOR FALL • Daglig bruk av mer enn fire reseptbelagte medikamenter. • Nedsatt syn. • Nedsatt kognitiv funksjon. • Nedsatt kroppsmasseindeks. • Nedsatt gangfunksjon. • Nedsatt muskelstyrke i underkroppen. • Inaktivitet. • Depresjon. • Løse ledninger i hjemmet. • Tepper og teppekanter. • Dårlige lysforhold. • Uhensiktmessige tekniske hjelpemidler. • Ujevnt underlag og glattis. Kilde: Skelton D. and Todd, C: Intervention to prevent accidential falls among older people. 32 > Fagbladet 10/2010 fbaargang2010 fbseksjonHEL