TRENGER FOLK: Marita Jakola Skansen og varaordfører Rolf Arne Hanssen er glad for at tre sykepleiere og fem helsefagarbeidere har søkt om stipend. Lokker med stipend Vadsø mangler lærlinger og lover stipend til ungdom som vil binde seg til å arbeide to år i kommunen. STekst: KARIN E. SVENDSEN ykepleierstudenter som binder seg til å arbeide i Vadsø kommune i to år etter endt utdanning, kan få et stipend på 50.000 kroner. Helsefag- arbeidere som tar læretida i kommunen, kan få et stipend på 20.000 kroner. Finnmarkskommunen har lyst ut til sammen fire utdanningsstipend for å øke rekrutteringen til helsesektoren. Målretta stipend – Vi har problemer med rekrutteringen til helsesektoren, og vi ser at dette blir en kjempeutfordring framover, sier Marita Jakola Skansen, kontorsjef i Vadsø kommune. Hun forteller at kommunen i fjor ikke fikk en eneste søknad om læreplass i helsefag samtidig som behovet for helsefagarbeidere vokser. Vadsø har fra før en generell stipendordning. Men da administrasjonen utarbeidet en kompetanseplan i fjor, så de tydelig den store, framtidige mangelen på sykepleiere og helsefagarbeidere. Ei arbeidsgruppe med medlemmer fra kommuneadministrasjonen og tillitsvalgte foreslo denne mer målrettede stipendordningen. Bystyret støttet forslaget. Motiverer til utdanning Marita Jakola Skansen ble skuffet da Vadsø kommune havnet på jumboplass på kommunebarometeret tidligere i høst. Hun understreker at kommunen prøver å motivere sine ansatte til å ta fagbrev eller annen utdanning. De får for eksempel dekket utgifter til materiell i tillegg til at de får lønn når de må være borte fra jobben for å delta på samlinger. Kommunen har også opprettet en stilling som fagleder demens, og mange ansatte har gjennomført Demensomsorgens ABC. Konkret tiltak Bjørg Tapio, leder i Fagforbundet Seksjon helse og sosial i Finnmark, er fornøyd med at kommunen gjør noe konkret for å trekke til seg ungdom med kompetanse. – Det er ikke vanlig å gi stipend til lærlinger, og jeg er veldig stolt over at nettopp min kommune gjør dette, sier hun. Det er ikke vanlig å gi stipend til lærlinger, og jeg er veldig stolt over at nettopp min kommune gjør dette. BJØRG TAPIO, LEDER I FAGFORBUNDET SEKSJON HELSE OG SOSIAL I FINNMARK Mange steder i landet har Fagforbundet vært opptatt av at kommunene skal opprette tilstrekkelig mange læreplasser. Tapio opplyser at i store deler av Finnmark har problemet vært omvendt for helsefagarbeiderne. – Vi har hatt større mangel på lærlinger enn på læreplasser, sier hun. Fagbladet 10/2010 > 33 Foto: Hege Wallenius/Finnmarken fbaargang2010 fbseksjonHEL