Alle brukerne med individuell plan, har også en koordinator. Brukeren påvirker valg av koordinator, og i mange tilfeller er det naturlig at en fra rusteamet fyller den rollen. Koordinatoren følger opp brukeren så tett som hver enkelt trenger. Målet er å sikre en god framdrift i forhold til hans eller hennes individuelle plan. Balansegang Rollen som koordinator innebærer stor grad av oversikt og innsikt i brukerens liv. En utfordring er å balansere mellom å gi, hjelpe og være tilgjengelig på den ene sida, og å stille krav og sette grenser på den andre. – Vi prøver å være mest mulig tilgjengelige. Er det krise, kan brukerne ringe selv om det ikke er i kontortida. Det gir trygghet, mener Astrid Enlid. Som regel holder det at koordi- nator gir en kort tilbakemelding med løfte om å snakkes neste dag. I helt spesielle situasjoner reiser rusteamet ut, for eksempel hvis brukerens tilstand krever innleggelse. Kriseplan Rusteamet har som mål at hver enkelt bruker skal ha en kriseplan. Da har Astrid Enlid og Vittorio Magliola en avtale med brukeren om hva de skal gjøre, og hva de ikke skal gjøre hvis det oppstår en krisesituasjon. – Hvis en av brukerne ikke åpner døra når vi kommer, kan vi for eksempel ha avtale om å ringe, kakke på vinduet og låse oss inn hvis ingen reagerer. Avtalen kan gå ut på at vi sjekker at alt er i orden og legger fra oss medisin før vi går igjen, forteller Astrid Enlid. Hun forteller at de prøver å ha gode samtaler og gjøre de nødvendige avtalene når brukerne er rusfrie. SAMARBEID OM FROKOST: Frelsesarmeen på Røros serverer frokost hver uke, og rusteamet sørger for å invitere og kjøre de brukerne som trenger det. Rusteamet i Røros Rusteamet ble opprettet i 2007 som en del av prosjektet Forbedret livskvalitet for rusmisbrukere på Røros. Prosjektet skal bidra til at rusmisbrukerne blir etablert i varige boformer med bedret livsmestring gjennom individuelt tilpasset oppfølging. Hovedmålet ved opprettelsen av rusteamet er at rusmisbrukerne får en bedre livskvalitet og en enklere hverdag gjennom boveiledning samt hjelp til nettverksbygging og aktivisering. Rustemaet har to ansatte i 100 prosent stillinger. Siden 2007 har 65 brukere vært i kontakt med teamet. Nå blir om lag 45 brukere fulgt opp, en til tre ganger i uka. Fagbladet 10/2010 > 39 Foto: Elin Korsmo fbaargang2010 fbseksjonHEL