Seksjonsleder Hele Norges helsefagarbeider Nå skal SHS gjøre stas på den største yrkesgruppen i seksjonen. Kåring av Hele Norges helsefagarbeider 2011 vil vise hva de beste yrkesutøverne har å by på. Seksjon helse og sosial (SHS) i Fagforbundet kjører nå en kampanje for å skape oppmerksomhet rundt innsatsen til hjelpepleierne, omsorgsarbeiderne og helsefagarbeiderne. – Ved å gjøre stas på denne yrkesgruppen vil vi skape en større bevissthet omkring de verdier vi skaper gjennom vår yrkesutøvelse, sier Kjellfrid T. Blakstad, leder i SHS. Trenger flere Seksjonslederen håper kampanjen vil øke yrkesstoltheten blant dem som allerede er utdannet. Men like viktig er å skape økt anseelse og dermed bedre rekruttering til helsearbeiderfaget. – Nå skal noen av de mange virkelig gode yrkesutøverne løftes fram for å vise hva vi gjør og hvilke verdier vi skaper. Dessverre får vi bare vist fram et fåtall av alle dem som gjør en fortjenstfull innsats. Til gjengjeld representerer de alle sine yrkessøstre og -brødre, og de vil bli brukt for å belyse yrkesgruppens mangfoldige og gode praksis, sier Blakstad. Ved å løfte fram noen gode eksempler vil SHS vise hvilke muligheter som ligger i faget. For et viktig mål med kampanjen er å øke rekrutteringen til yrket. Lokalt engasjement Profileringen av yrket som helsefagarbeider, hjelpepleier og omsorgsarbeider går ut på at seksjonsstyrene i hvert fylke fremmer sin kandidat. Men de er avhengig av at medlemmer og tillitsvalgte lokalt engasjerer seg for å finne kandidater på flest mulig arbeidsplasser. På den måten håper Blakstad at kampanjen blir et populært og morsomt tema på mange arbeidsplasser, i fagforeningene og i lokalmiljøene. – Alle kjenner noen som for- tjener å bli gjort stas på. Utfordringen blir nok mer å velge en av dem, sier hun. En fra hvert fylke En hjelpepleier, omsorgsarbeider eller helsefagarbeider skal representere sitt fylke. Den utvalgte blir både årets helsefagarbeider i sitt fylke og kandidat til å bli Hele Norges helsefagarbeider 2011. SHS inviterer seksjonsstyrene i alle fylkene til å velge sin kandidat innen utgangen av mars, mens Hele Norges helsefagarbeider vil bli kåret i mai. Rekruttering og kåring av kandidater vil ifølge Kjellfrid T. Blakstad skape mange og gode muligheter for å oppnå publisitet i lokale, regionale og nasjonale media. – Her vil medlemmer og tillitsvalgte på alle nivåer spille en stor rolle for å utvikle ideer og sette dem ut i live, sier Blakstad. Tekst: KARIN E. SVENDSEN Eldre skal ikke diskrimineres God helse og omsorgstjeneste for syke og pleietrengende eldre avhenger ikke bare av de ansatte. I tillegg til kompetent og medmenneskelig personell, kreves et samfunn fritt for diskriminering av eldre. Hele spekteret av helse-, omsorgs- og sosialtjenester må kunne møte eldre brukeres behov, også deres særegne behov som følger med høy alder. Men det er langt fram. Det er for eksempel slik at eldre pasienter ofte må ut av sykehuset etter samme antall dager som en ung pasient. Altfor ofte ender det med reinnleggelse og et dårligere resultat for pasienten. Diskriminering av eldre ser I tillegg til kompetent og medmenneskelig personell, kreves et samfunn fritt for diskriminering av eldre. vi også innenfor forskning og fagutvikling. Det er eksempelvis forskjell på toleransen for, og nedbrytningen av, en del medikamenter hos en pasient på 75 og en pasient på 35 år. Svært mange eldre blir overmedisinert, med de uheldige følger dette kan få for helse og livskvalitet. Rusproblematikk hos eldre vies heller ingen særlig interesse, verken av forskere eller politikere. KJELLFRID T. BLAKSTAD Noen deler av helsetjenesten syns utilgjengelig for eldre pasienter. Det er for eksempel svært få brukere over 70 år på de psykiatriske poliklinikkene rundt om i landet. Det er neppe fordi befolkningen over 70 år trenger mindre hjelp. Når vi blir avhengig av andre for å dekke våre grunnleggende behov, blir vi også svært sårbare. Stell og pleie kan derfor aldri bli rutineoppgaver, men handlinger som krever kunnskap, medfølelse og gjensidig respekt. Skal vi lykkes med å legge til rette for et godt samfunn for alle, må diskriminering av eldre på dagsorden. 46 > Fagbladet 10/2010 Illustrasjonsfoto: colourbox.com fbaargang2010 fbseksjonHEL