Anser sakene som løst Ledelsen i Tromsø kommune avviser kritikken fra Fagforbundet. De anser de fleste av de anmeldte sakene som løst. Samme dag som Arbeidstilsynet la fram sin rapport, gikk Tromsø-rådmann Gøril Bertheussen ut og avviste all kritikk i sju av de ni sakene Fagforbundet hadde anmeldt. – To saker skal for retten. De andre sju sakene har løst seg ved at arbeidstakeren enten har sluttet i Tromsø kommune, fått en annen jobb i kommunen, eller blitt uføretrygdet, sa hun til avisene Nordlys og Tromsø Hovedtillitsvalgt Bjørn Willumsen ble kraftig provosert over uttalelsene fra Bertheussen. – Man skal ikke risikere å bli utstøtt og arbeidsufør av å havne i konflikt med en arbeidsleder. Det er ingen løsning, kommenterer Willumsen. – Vi kan være uenig om løsningen, men vi anser sakene som løst, framholder kommunalsjef Irene Valstad Simonsen. Simonsen opplyser at Tromsø kommune er godt i gang med forbedringer innenfor flere av de områdene som kommenteres i tilsynsrapporten. – Nå skal vi gi Arbeidstilsynet vår orientering. Så får vi se hvilke pålegg som blir vedtatt. – Har dere hatt et arbeidsmiljøproblem på enkelte enheter? –Vi anser ikke at enheter har hatt et problem, men det er ikke til å underslå at det kan oppstå enkeltsaker i en organisasjon med 6200 ansatte. – Mener kommuneledelsen at de sju sakene har fått en tilfredstillende løsning? – Vi ønsker ikke å kommentere dette ut over at vi anser sakene som behandlet og løst. Kommuneledelsen støtter seg til at Arbeidstilsynet skriver at flere av Fagforbundets saker er tidligere behandlet og avsluttet fra deres side. Arbeidstilsynet konkretiserte to dager senere at de anså sakene som avsluttet fordi de ligger utenfor deres myndighet. Har kommunen gjort jobben sin? Et dokument for varsling er ikke nok. Kommunen har også plikt til å gjøre innholdet kjent og sikre seg at det er forstått av ledere og ansatte. Det sier BI-professor Heidi Høivik, som er spesialist på etikk og varsling i arbeidslivet. Arbeidsmiljøloven pålegger alle arbeidsplasser å utarbeide rutiner for håndtering av varsling og andre former for avvik. – Rutinene skal ikke bare være beskrevet i et dokument, men også være kjent og forstått blant ledere og ansatte. Hvis ikke Tromsø kommune har sørget for dette, så har de forsømt seg, sier Heidi Høivik – Det må legges opp til at varsling ønskes velkommen i organisasjonen. Det bør være like naturlig å varsle en konflikt som å melde fra om en ødelagt lyspære. – Når personalansvaret delegeres til enhetslederne, må arbeidsgiver sørge for at det også følger kompetanse med, understreker varslingsprofessoren. Tekst: SIDSEL HJELME Fagbladet 10/2010 > 13 – Mer enn et Tromsø-problem Fylkesleder i Fagforbundet Troms, Britt Ås, får stadig oftere høre historier om mobbing, trakassering og utstøting på arbeidsplasser. – Det er først de siste åra at vi har blitt fullt ut klar over alvoret, sier Britt Ås. Hun tror ikke sakene som har kommet for en dag i Tromsø, er enestående. I slutten av september møttes Fagforbundets fylkesstyrer i Nord-Norge i Hammerfest. Samlingens hovedtema var nettopp arbeidsmiljøkriminalitet og varsling. – Det er på tide å si stopp. Nå haster det, var meldingen fra representantene. De oppfordret til enda større bevissthet og sterkere fokus på konsekvensene for dem som blir utstøtt fra arbeidsplassene. ALVOR: I september var fylkesstyrene i NordNorge samlet i Hammerfest. – Det blir stadig tydeligere hvor alvorlig det har blitt på enkelte arbeidsplasser, sier fylkesleder i Troms, Britt Ås. – Risikoen øker når personalansvaret delegeres. Det synes i flere kommuner, bekrefter Britt Ås. Å varsle på arbeidsplassen • Å varsle er å si ifra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. • Arbeidstaker har rett til å si ifra. I noen tilfeller plikt. • Alle virksomheter er pålagt å utarbeide rutiner for intern varsling. Disse skal følges. • Å varsle kan være en hard belastning for alle involverte. Søk råd hos tillitsvalgte, Arbeidstilsynet eller advokat på forhånd. • Det er lovstridig å gå til gjengjeldelse mot en arbeidstaker som varsler eller som på andre måter gir til kjenne at han eller hun planlegger eller vurderer å varsle. Arbeidstaker som blir utsatt for gjengjeldelse, kan kreve oppreisning uten hensyn til arbeidsgivers skyld. • Arbeidstilsynet gir veiledning, men løser ikke konkrete tvister av privatrettslig karakter mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Svarer for eksempel arbeidsgiver med å gi deg sparken etter varsling, så må saken avgjøres i retten. • Se mer om varslingsrutiner, lover og regler på www.arbeidstilsynet.no fbaargang2010 fbseksjonKIR