Rusfrie dager gir rom for gode samtaler og gode relasjoner. Respekt og tillit danner grunnlaget for rusteamets arbeid. Tekst: KARIN E. SVENDSEN StåSr nær bruker priten frister mer enn skole    iblant tydelige tillitserklæringer.    – Planen gjør det lettere å arbeide og jobb. Amfetaminen    Den siste tida har de fått nye brukere    helhetlig. Den er også et godt verkvirker mer forlokkende    som kommer fordi de har venner    tøy for å arbeide med hver enkelt – enn fast bolig. Et liv med    som får hjelp.    noe som er helt avgjørende for vekkerur og faste avtaler kan    – Det viser at noen er fornøyd med    kvaliteten på tjenestene, sier hun. vanskelig utkonkurrere rusen for en som er avhengig. Heller ikke helsearbeiderne kan konkurrere med rusmidlene. – Får de mulighet til å ruse seg, velger de det, sier Astrid Enlid, oss og forteller andre om våre tilbud, og at deres erfaringer motiverer andre rusmisbrukere til å ta kontakt, sier Enlid. Alle sider ved livet Rusteamet samarbeider med leger, Distriktspsykiatrisk senter (DPS), barnevern, Nav, skoler, Frelsesarmeen og med politiet. Når de får en ny bruker, kartlegger de problemene og skaffer seg en oversikt over alle livsområder og livshistorien. Mange har tidligere vært innom hjelpeapparatet, men rusproblemene har de gjerne holdt skjult. De aller fleste brukere har sammensatte problemer. Rusteamet jobber derfor helhetlig og er avhengig av godt samarbeid med andre instanser når de syr sammen et opplegg for den enkelte. Individuell plan Medbestemmelse og individuell oppfølging er godord for dem som arbeider i rusteamet i Røros. De mener individuell plan er et godt verktøy for å realisere begge deler. Astrid Enlid understreker at en individuell plan virkelig skal være tilpasset de ulike rusmisbrukerne. – Hver enkelt bruker er forskjellig fra alle andre. Derfor må også valg av tiltak være forskjellig, sier hun. Ansvarsgruppe De brukerne som har en individuell plan, får en ansvarsgruppe. Det er brukeren som bestemmer hvem som skal sitte i gruppa, men rusteamet kommer gjerne med innspill. BRUKERS STEMME: – Jeg er overbevist om at tiltaksapparatet i større grad må ha et brukerperspektiv, sier Astrid Enlid. RUSPOLITISK PLAN Kommunene Holtålen og Røros i Sør-Trøndelag har utarbeidet en felles ruspolitisk plan. Bakgrunnen er blant annet den nasjonale opptrappingsplanen på rusfeltet. De to kommunene ønsker å skape en ny modell i forhold til rus og rusrelaterte problemer. For eksempel skal alkoholpolitiske hensyn være utslagsgivende ved tildeling av skjenkebevillinger, og inntektene fra bevillingsavgiften skal brukes til rusrelaterte tiltak. miljøarbeider i Røros kommune. Hun følger dem likevel. For de har rett til hjelp uansett motivasjon. Og framfor alt: Mye kan gjøres for at livet skal bli bedre tross avhengigheten. Gode relasjoner Sammen med Vittorio Magliola utgjør Astrid Enlid rusteamet som er underlagt den psykiske helsetjenesten i Røros. – Vi er opptatt av å bygge relasjoner, understreker Enlid. Hun er helt klar på at gode relasjoner mellom tjenesteyter og -mottaker er en forutsetning for et godt samarbeid. Etter tre års drift får rusteamet 30 > Fagbladet 10/2010 Foto: Karin E. Svendsen fbaargang2010 fbseksjonKIR