Siden sist Mer til kommunene Kommunenes frie inntekter øker med 2,75 milliarder kroner i statsbudsjettet for 2011.  Dette betyr at kvalitetsarbeidet i kommunene videreføres, sier Fagforbundets leder Jan Davidsen. Et budsjett for arbeid og velferdª er finansminister Sigbjørn Johnsens egen merkelapp på statsbudsjettet for 2011. Dette innebærer blant annet økte bevilgninger til KommuneNorge.  Vi legger til rette for at kommunene kan bygge ut velferdstjenester i takt med befolkningsutviklinga. Slik sikrer vi at kommunene kan bygge ut skoler, barnehager og pleie- og omsorgstilbud til dem som trenger det, sier kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete i sin kommentar til budsjettet. For våre medlemmer betyr årets statsbudsjett at kommuneøkonomien opprettholdes på samme nivå som tidligere, sier forbundsleder Jan Davidsen. Han er glad for at regjeringen har lyttet til innspillene fra Fagforbundet i budsjettprosessen. Rådmann Yngve Øhrbom i Nord-Odal, som også er leder i Fagforbundets landsforening for rådmenn og andre ledere, tror likevel det blir tøffe tak for de som skal gjøre jobben i kommunene. Vi må foreta harde prioriteringer i velferdstjenestene, sier han. Tekst: SIDSEL HJELME TØFFE TAK: Rådmann Yngve Øhrbom regner med at det kan bli harde diskusjoner i kommunestyrene før jul når kommunebudsjettene skal vedtas. Mot normalt Over hele Europa kvesses knivene i finansdepartementene. Våre fagforeningskamerater marsjerer mot beinharde kutt i lønn, pensjon og velferd. Arbeidsløsheten når høyder man knapt har sett siden 30-åra. Kraftige innstramminger er normalen i den europeiske økonomiske politikken, diskusjonen handler om hvor det skal skjæres ned og hvor mye. Den norske debatten rundt statsbudsjettet er derfor mot normaltª. Her diskuterer vi å bygge ut velferden. Ledigheten er lavere nå  etter finanskrisa  enn den noen gang var under Bondevik. Kommunene har fått 40 milliarder mer, barnehageløftet er sluttført og en historisk satsing på samferdsel bygger viktig infrastruktur. Vi kan forberede oss på eldrebølgen med å trappe opp i omsorgssektoren. Selv om vi fortsatt savner en del  særlig et krafttak mot en fattigdom som er uverdig  har de fleste det bra, og vil få det enda bedre neste år. Det er dermed ikke underlig at situasjonen i Norge vekker oppsikt internasjonalt. Statsminister Jens Stoltenberg var nylig vert for en internasjonal konferanse om sysselsetting der politikere, ledere fra arbeidslivets parter og eksperter fra Vi kan forberede oss på eldrebølgen med å trappe opp i omsorgssektoren. hele verden var samlet i Oslo. Det er første gang et slikt fellesarrangement mellom Den internasjonale arbeidsorganisasjonen og Det internasjonale valutafondet finner sted. På møtet ble man enige om at statene både kan og bør være mer aktive for å skape nye arbeidsplasser, både gjennom etterspørsel og målrettede tiltak i arbeidsmarkedet og ikke minst at arbeidslivets organisasjoner har en viktig rolle. Det er en ny erkjennelse, og en anerkjennelse av den betydning en sterk fagbevegelse har i den norske modellen. Valget i 2011 handler blant annet om framtida for den norske modellen. Vi har vært heldige med våre naturressurser, men vi har også forvaltet dem i fellesskap på en måte som har gitt svært gode resultater. Det viser oss at den norske modellen har betydning utover våre egne grenser. Da kan vi ikke kaste vrak på den her hjemme, med oppsplitting og privatisering. En sterk offentlig sektor gir ikke bare gode tjenester, men også mulighet for å sikre anstendige arbeidsvilkår som kommer også ansatte i privat sektor til gode. Jan Davidsen, forbundsleder 4 > Fagbladet 10/2010 Foto: Per Flakstad fbaargang2010 fbseksjonKON