Vil ha flere læreplasser i det offentlige – Offentlig sektor har ikke tatt ansvar for å opprette nok læreplasser. Her må det gjøres en bedre jobb, sier Fagforbundets Karin Lund. Karin Lund er ny leder i Faglig råd service og samferdsel som er et rådgivende organ for Utdanningsdirektoratet og nært knyttet til Samarbeidsrådet for yrkesopplæring. Rådet er et trepartssamarbeid mellom partene i arbeidslivet og utdanningsmyndighetene. I programområdet service og samferdsel finner vi blant annet fagene kontor og administrasjon, IKTservicefaget og yrkessjåførfaget. I tillegg har de også hånd om fagene innenfor salg, sikkerhet, logistikk, resepsjon og reiseliv. Bedre tjenester – Jeg vil se på alle fagene i programområdet. Det er naturlig at vi er opptatt av fagene i Fagforbundets organisasjonsområde som er svært relevante for offentlig sektor. Vi må synliggjøre og utvikle disse fagene slik at de blir best mulig for medlemmene som skal yte tjenester for innbyggerne, sier Lund. Flere av sakene til rådet kommer i oppdragsbrev fra Kunnskapsdepartementet, som endringer i fag- og yrkesopplæringen og frafall i videregående skole. – Fagplanene må være i tråd med behovene i arbeidslivet. Rådet er også opptatt av samarbeid mellom skole og arbeidsliv, sier Karin Lund, som til daglig er konsulent i forbundets Seksjon kontor og administrasjon. Fagbrev som voksen – For Fagforbundet er det viktig å synliggjøre overfor medlemmene hvilke muligheter som ligger i fag- og yrkesopplæringen, og at man NY RÅDSLEDER: Vi er opptatt av at fagplanene er i tråd med behovene i arbeidslivet, sier Karin Lund, ny leder i Faglig råd for service og samferdsel. også kan ta fagbrev som voksen, sier Lund. Voksne med minst fem år i arbeidslivet og relevant praksis blir vurdert opp mot fagplanene, og de kan gå opp til fagprøven som praksiskandidat. – Det er fylkeskommunens ansvar å legge til rette for dette. Det er imidlertid ulik praksis fra fylkeskommune til fylkeskommune, så her gjelder det å stå på, oppfordrer Karin Lund. Tekst og foto: MONICA SCHANCHE Arkiv, juss og ikt må styrkes BEDRE KOMPETANSE: Sidsel Liborg, Tone Lystad Olsen, Dubravko Bikic og Anne Pettersen i Faggruppe arkiv i Fagforbundet vil styrke arkivtjenesten i kommunene. Riksrevisjonens arkivundersøkelse viser helt klart at arkivtjenesten må styrkes i sin helhet, mener Faggruppe arkiv i Fagforbundet. De peker på behovet for økte ressurser, og kompetanseheving innenfor det arkivfaglige området, ikt og juss, ved overgangen til elektronisk saksbehandling og arkivering. Ikt-kompetansen er viktigere enn tidligere, og er avgjørende for å bevare og gjøre arkivene i kommunal sektor tilgjengelig. – Juridisk kompetanse er viktig for å kunne vurdere be- gjæringer om innsyn og hvilken dokumentasjon som kan gjøres tilgjengelig på internett. I tillegg må kommunens saksbehandlere ha tilstrekkelig kunnskap om arkivrutinene for å kunne vurdere hvilken dokumentasjon som skal journalføres og arkiveres, påpeker faggruppe arkiv. Gerd Eva Volden, leder for Seksjon kontor og administrasjon, sier i en kommentar at Fagforbundet vil følge opp rapporten fra Riksrevisjonen og vil arbeide for å styrke arkivansattes kompetanse. Tekst og foto: MONICA SCHANCHE Fagbladet 10/2010 > 29 fbaargang2010 fbseksjonKON