Illustrasjonsfoto: Scanpix modulbasert opplæring. Det er viktig å utarbeide kompetanseplaner som muliggjør uvikling for ansatte. Den siste rapporten er fra en ekspertgruppe som ble nedsatt av Arbeidsdepartementet. Gruppas mandat var å vurdere om arbeidsdelingen, organiseringen og arbeidsformer samlet bidrar til å virkeliggjøre Nav-reformens mål og intensjoner. Ekspertgruppa mente at Navkontorene i større grad burde konsentrere seg om arbeidsrettede aktiviteter, og begrense mer helserelaterte tjenester. Dette gjaldt også forvaltning av kommunale boliger og husbankens støtteordninger. I forhold til ledelse mente gruppa at dette best kan skje med en enhetlig ledelse av Nav-kontorene. Faggruppe Nav mener at den tidligere kommunale sosialtjenesten bør være integrert i Nav. En minimumsløsning kan føre til at brukerne igjen må banke på flere dører for å få et helhetlig tilbud. Nav-kontorene omfatter totalt ca. 9800 årsverk fordelt på om lag 4600 kommunale og 5200 statlige ansatte. Størrelsen på Nav-kontorene varierer. En tredel har tre eller færre ansatte, mens i underkant av en firedel har 20 eller flere ansatte. Dette gir store utfordringer i forhold til effektiv ressursutnyttelse og fordeling. Ekspertgruppa har sett på løsninger som interkommunale modeller og tjenesteområder. Målet er å ha kompetanse og bredde i fagmiljøer som kan yte best mulige tjenester til brukerne. Det ble også sett på arbeidsfordelingen og saksflyten mellom Navkontorene og forvaltningsenheten. Her er det viktig å få en gjennomgang av hva som skal behandles hvor, og at tjenester med aktivitetskrav hører til Nav-kontorene. Gode ikt-systemer som kan brukes mellom Navs ulike ledd, er viktige rammebetingelser for et velfungerende Nav-kontor. For å få til dette, må det satses økonomisk på området, for vi vet at det er kostnadskrevende arbeid. Fagbladet 10/2010 > 37 fbaargang2010 fbseksjonKON