Seksjonsleder Satser på sykehus Fagforbundet har hittil i år mistet over 200 medlemmer i helseforetakene. Verving skal snu denne trenden. For å bedre innflytelsen, setter forbundet ned en koordineringsgruppe for verving og medlemsoppfølging på sykehusområdet. Det handler om å skape ryddige arbeidsforhold blant store grupper arbeidstakere som i dag ikke er medlemmer, understrekes forbundets organisasjonsavdeling. Helsesekretær Britt Silseth representerer kontorseksjonen i denne koordineringsgruppen. Helsesekretær Britt Silseth. – Det er store omorganiseringer som berører mange kontormedarbeidere og helsesekretærer, og som vi må vie spesiell oppmerksomhet, sier Britt Silseth til Fagbladet. MoS Fagopplæring etter Kunnskapsløftet Forskningsstiftelsen Fafo har lagt fram en rapport om fagopplæringen på nye felt. Faglig råd service og samferdsel ønsker å undersøke hvordan fagene fungerer lokalt, opplyser Karin Lund i Fagforbundets Seksjon kontor og administrasjon. Fagene innenfor seksjonens område er ikt-service og kontor og administrasjon. Ønsker tilbakemelding – Vi får svært få opplysninger om hvordan fagene fungerer lokalt. Det betyr at vi ikke får videreformidlet positive eller negative sider ved fag- og yrkesopplæringen overfor utdanningsmyndighetene og i arbeidet for en bedre opp- læring, sier Lund. – Forbundet har liten oversikt over hvor mange som har fagbrev innenfor kontor og ikt. Hva fungerer bra, hva kan Fagforbundet gjøre på dette området med vår posisjon i faglig råd? spør Lund. – Vi ønsker en dialog med medlemmene og fagforeningene. Fylkesleddene våre må sette dette på dagsorden og bringe synspunktene inn til oss. Da kan vi gjøre en bedre jobb i de fora der vi er med. Det er viktig å bruke innflytelsen på en riktig måte. Derfor er det viktig å få innspill om fag- og yrkesopplæring, understreker Karin Lund.    MoS Lønn avgjørende for videreutdanning Nærmere 80 prosent mener de kan ha utbytte av videreutdanning, viser en spørreundersøkelse Seksjon kontor og administrasjon har gjennomført blant Fagforbundets medlemmer i seksjonen. Det er størst interesse for å lære mer om administrasjon og ledelse (35 prosent) og personaladminist- rasjon (26 prosent). Hele 95 prosent svarer at det er lite sannsynlig at de kommer til å videreutdanne seg hvis de får permisjon uten lønn. 86 prosent svarer det er sannsynlig at de kommer til å videreutdanne seg hvis de innvilges permisjon med lønn. MoS Arkivtrøbbel i kommunene Både kommuner og fylkeskommuner sliter med å sikre og gjøre tilgjengelig bevaringsverdig dokumentasjon. Det kommer fram i Dokument 3:13 (2009–2010) Riksrevisjonens undersøkelse av arbeidet med å sikre og tilgjengeliggjøre arkivene i kommunal sektor som ble overlevert Stortinget 8. september. Det er svakheter ved elektroniske og papirbaserte arkiv som gir høy risiko for dokumentasjonstap av stor rettslig, forvaltningsmessig og historisk betydning. Uerstattelig materiale har gått tapt og står i fare for å gå tapt, og dette svekker innbyggernes rettssikkerhet, konkluderer rapporten. Forbundet ser alvorlig på denne situasjonen, og Seksjon kontor og administrasjon tar utfordringen. Ny teknologi og elektronisk saksbehandling betyr ikke bare flere hender og hoder i arbeid, men kompetanseheving for de som alt er ansatt. Vi har en egen faggruppe for arkivansatte, og basert på rapporten fra Riksrevisjonen er det klart at fokuset på arkivarbeidet må skjerpes. Kommunene har ansvar for sentrale virksomheter som barnehager, skoler, sosialtjenester, barnevern, legevakt og hjemmesykepleie. Stortinget understreket betydningen av å sikre og tilgjengeliggjøre offentlig dokumentasjon og framhevet utfordringene knyttet til elektroniske arkiver. Fagsystemene i kommunene forvalter sentral rettighetsdokumentasjon for innbyggerne, og det er alvorlig at disse bare i få tilfeller har blitt sikret for framtida. GERD EVA VOLDEN Ny teknologi og elektronisk saksbehandling betyr ikke bare flere hender og hoder i arbeid, men kompetanseheving for de som alt er ansatt. Fra kommunen som arbeidsgiver kreves det derfor at de i samarbeid med de ansatte kartlegger kompetansebehov og tilbyr kurs og opplæring. Fagforbundet bidrar gjerne med sine erfaringer. Det gjør ikke arkivene bedre at politikerne toer sine hender – eller at Riksrevisjonen skriver rapporter. 38 > Fagbladet 10/2010 fbaargang2010 fbseksjonKON