Dansk suksess i hjemmetjenesten: Mer trening – mindre pleie Før ble brukerne avhengig av stadig mer hjelp. Nå får de hjelp til selvhjelp. Inntil tjenesteyterne trekker seg ut – helt eller delvis. Over halvparten av brukerne i Fredericia blir nå mer eller fullstendig selvhjulpne. Tekst og foto: KARIN E. SVENDSEN Irene Lindskov (73) har falt og brukket venstre skulder. Nå trenger hun hjelp til mye, men hjemmetreneren hennes, Marianne Sørensen, gjør ikke mer enn absolutt nødvendig. På hjemmebesøk fire dager etter fallet, står hun ved siden av den eldre damen og minner henne om at hun fremdeles har en frisk arm, og at hun må bruke den. Hjemmetreneren holder fram kremen for Irene. Hun smører henne ikke. Det gjør Irene selv med den friske høyrehånda. – Nå tilbyr vi trening for at vår hjelp skal bli overflødig. Før satte vi inn hjelp som gjorde brukerne avhengige av oss, forklarer hjemmetreneren. Bjørnetjenester Irene Lindsov, i likhet med mange andre brukere, kunne blitt livsvarig hjelpetrengende om ikke hjemmetjenesten i Fredericia hadde lagt om sine rutiner. Tidligere gikk hjemmetjenesten inn og hjalp til i en akuttfase. Som regel fortsatte de å hjelpe også etter at brukeren strengt tatt kunne klare seg selv. – Vi gjorde den enkelte bruker en bjørnetjeneste. Den tradisjonelle hjelpen gjør brukerne avhengige av oss. Nå arbeider vi for at de skal bli selvstendige igjen, sier Marianne Sørensen. Erfaringen viser at de aller fleste er glad for å gjenvinne uavhengigheten. Ytelsessjokk Hjemmetrenerne arbeider i et team som alltid først ser etter muligheter for å trene opp igjen gamle ferdigheter. Leder for STØTTER OG STYRKER: – Vi har endret holdninger til de eldre. Nå ser vi etter utviklingsmuligheter, og de fleste kan leve videre uavhengig av hjemmetjenesten, mener Birgitte Gren Axelsen. rehabiliteringsteamet, Birgitte Gren Axelsen, betegner det som en generaltabbe å hjelpe brukerne til passivitet. Tidligere ba noen om hjelp, ikke fordi de trengte det, men fordi de syntes de hadde krav på det. Så fikk de kanskje litt hjelp. Før hjelpebehovet vokste, og de fikk litt mer hjelp. Til slutt var de så hjelpetrengende at de trengte en sykehjemsplass. – Nå bombarderer vi nye brukere med besøk en kort periode. Vi kan komme opptil sju ganger om dagen, men vi gir minst mulig kompenserende hjelp. Hjemmetrenerne veileder i stedet brukerne. De står med hendene på ryggen eller går ved siden av brukeren som trener, sier Birgitte Gren Axelsen. Slik får de hjelpebehovet til å skrumpe inn i stedet for å vokse. FREDERICIA-MODELLEN • Lengst mulig i eget liv er navnet på prosjektet i hjemmetjenesten i den danske kommunen Fredericia. Målet er at eldre og gamle mennesker skal klare seg selv i størst mulig grad så lenge som mulig. Metoden går ut på å forebygge behov for hjelp. Når behovet for hjelp oppstår, får brukeren mye støtte i form av hjelp til trening for å mestre daglige gjøremål. • Lengst mulig i eget liv består av fem delprosjekter. • Les mer om prosjektet og delprosjektene på www.fredericiakommune.dk/EgetLiv/ topmenu/forside/ 14 > Fagbladet 10/2010 fbaargang2010 fbseksjonSAM