Samferdsel og teknisk Konkurranse om sjåførene Miljøvennlige tips Fagforbundets faggruppe for renhold og vaskeri har laget en tipsliste for et mer miljøvennlig renhold: Kjemikalier: Forsøk å begrense kjemikaliebruken. Automatisk dosering er et alternativ, og husk å kjøre fulle maskiner når det vaskes. God opplæring i kjemikaliebruk er viktig. Bruk minst mulig perklor. Gjenbruk av vann: Resirkulering av spillvann kan brukes til oppvarming. Det kan også lages gode rutiner for gjenbruk og returordninger av emballasje. Energibruk: Tenk på energiforbruket ved innkjøp av nytt utstyr som maskiner osv. Plast: Bruk biologisk nedbrytbare plastsekker og poser med kort nedbrytningstid. Engangsmaterialer: Begrens engangsprodukter, blant annet sengeklær, kopper/glass til et minimum. Det er bedre å bruke vaskbare «kladder» i stedet for engangsmateriale. Dette gjelder spesielt på sykehjem. Avfallshåndtering: Det bør være kildesortering i alle bygg. Arbeidstøy: Bruk arbeidstøy av god kvalitet, slik at klærne har lang levetid og ikke må byttes så ofte.    PF Slår alarm om overfylte busser Nå slår bussjåførene alarm om sikkerheten om bord i oslobussene. – Forskriftene blir brutt daglig, og det er et problem alle som kjører buss i Oslo lever med, sier mangeårig bussjåfør Per Ole Melgård. Han mener det er urimelig å skyve alt ansvar over på den enkelte bussjåfør. Han syns Ruter AS, som har ansvar for all lokal busstrafikk i Oslo og Akershus, burde ta mer ansvar.    PF Fagforbundet og Transportarbeiderforbundet konkurrerer om de samme sjåførene i bussselskapet Cominor. Samtidig har Yrkestrafikkforbundet vervet 300 medlemmer de fire siste årene. Busselskapet Cominor oppstod gjennom en fusjon av tre selskaper, Tromsbuss, Ofotens Bilruter og Troms innland rutebil (TIRB). YS størst Tromsbuss var opprinnelig kommunalt eid, og det var mye støy rundt sammenslåingen for to år siden. I TIRB og Ofoten var Transportarbeiderforbundet størst, mens Fagforbundet var enerådende i Tromsbuss. I dag er det YS-baserte Yrkestrafikkforbundet (YTF) størst i Cominor. Ingen vil si at det er på grunn av uenighet mellom de to LO-forbundene Transportarbeiderforbundet og Fagforbundet at YTF har oppnådd en slik framgang med ca. 300 nye medlemmer. To LO-forbund – De to LO-forbundene samarbeider bra, sier hovedtillitsvalgt i KONKURRERER: Både Fagforbundet og Transportarbeiderforbundet har medlemmer i busselskapet Cominor. Fagforbundet, Tore Karlsen. Han representerer de ansatte i styret, og han forteller at det er et eget LO-utvalg som har møter et par ganger i året, blant annet foran styremøter. Også YTF har en representant i styret. Bakgrunnen for at det er to LOforbund i Cominor, er det såkalte Bodø-vedtaket. På LOs representantskapsmøte i Bodø sommeren 1999 vedtok LO hva som skulle skje med organisasjonsforholdene i de offentlige virksomhetene som ble konkurranseutsatt til private bedrifter: «Når en offentlig eid virksomhet melder seg inn i NHO, kan et flertall av medlemmene bestemme om de vil opprettholde medlemskapet i det samme forbundet, eller melde overgang til det forbundet som har avtaleretten,» heter det i vedtaket. Flertall for Fagforbundet Fagforbundet i Cominor tar hvert år opp på medlemsmøte om de skal opprettholde medlemskapet eller melde overgang til Transportarbeiderforbundet. Fortsatt er det flertall for å bli der de er, til tross for at Transportarbeiderforbundet er part i avtalen med NHO. Tekst: TORGNY HASÅS, LO-Aktuelt Ny tariffavtale for boligbyggelag Fagforbundet og Samvirkeforetakenes forhandlingsorganisasjon (Samfo) er enige om ny tariffavtale. Minstelønnssatsene økes med 20.000 kroner. Partene er enige om et generelt tillegg på 2,1 prosent, likevel minst 7100 kroner til alle. Det er på linje med det generelle tillegget i kommuneoppgjøret tidligere i år. De sentrale tilleggene gis med virkning fra 1. mai 2010. Gruppelivsordningen er sikret, og retten til å beholde lønns- og arbeidsvilkår ved omorganisering blir ført videre. Oppgjøret omfatter om lag 450 Fagforbundsmedlemmer i blant annet kontor- og vaktmestertjeneste i samvirkeforetak. Det skal også gjennomføres lokale forhandlinger i Samfo-området. MoS 28 > Fagbladet 10/2010 Illustrasjonsfoto: Per Flakstad Illustrasjonsfoto: Titti Brun fbaargang2010 fbseksjonSAM