Seksjonsleder Ny faggruppe Seksjon samferdsel og teknisk har vedtatt å nedsette en egen faggruppe for prosjektering, drift og vedlikehold i forbindelse med høgskoleprosjektet. Nå etterlyses medlemmer til faggruppa, og seksjonen ser spesielt etter byggingeniører, vvs-ingeniører, landmålere, tekniske sjefer eller jurister. Det er en fordel hvis noen har erfaring med interkommunalt samarbeid. Interesserte bes sende en kort beskrivelse av bakgrunnen sin på e-post til marit.wahlstedt@fagforbundet.no som leder høgskoleprosjektet. PF Bedre inneklima for frisører Fagforbundet har hatt møte med NHO Håndverk og Arbeidstilsynet angående revisjon av et inneklimahefte for frisørbransjen. Viktige tema var å klargjøre hva som er god nok ventilasjon, og at dette blir tallfestet og brukt i brosjyren. Dersom dette lykkes, kan den brukes som mal for flere andre yrker. Neste møte er planlagt i oktober. PF Yrkespolitiske utfordringer Seksjon samferdsel og teknisk har laget et hefte med yrkespolitiske utfordringer for perioden 2010– 2013. Heftet inneholder tips til fagforeningene om hvordan de kan sette i gang ulike tiltak. Det Stor byggkonferanse Direktoratet for forvaltning og ikt (Difi) arrangerer byggkonferanse i Oslo 2. november med tittelen «Smartere innkjøp gir bedre bygg». Konferansen tar for seg gjennomføring og oppfølging av anskaffelser innen bygg, anlegg og eiendom. I tillegg lanserer Difi den nye nettportalen for anskaffelser. har også en oversikt over aktivitet sentralt, samt de utfordringene som seksjonen møter ved konkurranseutsetting og ved å gi yrkesfaglige tilbud. Heftet er sendt til alle fylkesseksjonslederne.    PF Renovasjons- konferansen utsatt Den tidligere annonserte renovasjonskonferansen er utsatt til nyåret på grunn av den nordiske Renovasjons- og gjenvinningskonferansen i november.    PF Konferansen er et samarbeid mellom DIFI, Kommunenes interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS), Byggenæringens miljøsekretariat Byggemiljø, Byggenæringens Landsforening, Norsk Kommunalteknisk Forening og Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO). PF Storbykonferanse i oktober Storbykonferansen for fagforeningene i kollektivtransporten arrangeres i Trondheim 22. til 24. oktober.    PF Kollektiv brannforsikring Da jeg spilte Monopol i barndommen, var det bare én ting jeg fryktet. Det var «Deres hus og hotell brenner»-kortet. Jeg har imidlertid oppdaget at det mangler ett kort i Monopol; feierkortet. For feier- tjenesten er Norges mest effektive kollektive brannforsikring. Det er et faktum at feierne gjør en viktig jobb i det forebyggende brannvernet. Antallet pipebranner er få i Norge, og det bør forbli slik. Derfor er det viktig at feierne får gjort jobben sin. Til sammen får 1,5 millioner piper besøk hvert år. Så godt som samtlige pipeeiere her i landet har kontakt med en feier flere ganger i løpet av en fireårsperiode. Jeg ønsker meg mer folkeopplysning om brannvern, med feierne som pedagoger. Jeg mener feierne derfor bør kunne gjøre mer, i samarbeid med andre tilsyn. Det er en kompetent yrkesgruppe som kan mye om brannforebygging. Feiere kan sjekke brannvarslere og brannslukkingsapparater. De kan snakke med og motivere huseiere til bedre brannsikring. Den mest effektive måten å stoppe en brann på, er at den aldri starter. Jeg ønsker meg med andre ord mer folkeopplysning om brannvern, med feierne som pedagoger. De har en unik mulighet til å fylle rollen gjennom kombinasjonen av kompetanse og tilgang til folk. Få kommer inn i de tusen hjem slik feierne gjør. STEIN GULDBRANDSEN Feietilsynet og eltilsynet bør jobbe sammen for en mer helhetlig forebygging. Over halvparten av alle branner starter i elektriske produkter og anlegg. Det er enorme materielle tap og menneskelige tragedier som kan unngås ved at en brann ikke får blusse opp. Et forebyggende feierkorps med flere arbeidsoppgaver kan få stor effekt. Det blir som å spille Monopol uten «Deres hus og hotell brenner»-kortet. Det hadde vært noe det. 38 > Fagbladet 10/2010 fbaargang2010 fbseksjonSAM