Statsbudsjettet 2011 Regjeringens forslag til statsbudsjett ble lagt fram 5. oktober. Stortingskomiteene startet sitt budsjettarbeid så snart regjeringens forslag er lagt fram, blant annet med åpne høringer der blant annet interesseorganisasjoner kan legge fram sine synspunkter. Alle høringer skal være ferdig innen midten av november. Innen 20. november må finanskomiteen legge fram sin innstilling, og den etterfølges av finansdebatten. Etterpå kan komiteene bare gjøre endringer innenfor de budsjettrammene som er vedtatt på deres områder. Komiteene legger fram sine innstillinger senest 15. desember. De blir behandlet i et samlet Storting, og der gjøres de endelige vedtakene om bevilgninger til alle utgifter i budsjettet. Endringer i budsjettet skjer vanligvis i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett om våren. Frykter for kommunenes I forslaget til statsbudsjett åpnes det for å arbeide videre med nye regnskapssystemer for hele den offentlige forvaltningen. Fagforbundet er svært skeptisk, og mener lønnsomhetsbaserte regnskaper kan føre til strammere kommuneøkonomi og kutt i tjenestene. Tekst: PER FLAKSTAD Svært forenklet kan vi si at det ikke bare er drift som koster penger i et lønnsomhetsbasert regnskap. Avskrivninger på investeringer, for eksempel bygninger, skal også utgiftsføres, selv om vi snakker om penger som ikke skal betales. Men fordi disse utgiftene gir regnskapsmessig underskudd, kan de føre til kutt i drift og antall ansatte. Et lønnsomhetsbasert regnskap må gå i balanse. Trenger oppmerksomhet – Vi syns det er beklagelig at det er så lite oppmerksomhet rundt arbeidet med å bytte ut regnskapssystemet i den offentlige forvaltningen. Dette dreier seg ikke bare om regnskapsteknikk. Det er godt dokumentert at en slik endring vil ha betydelige politiske konsekvenser, sier nestleder Mette Nord i Fagforbundet. Sykehusforetakene bruker allerede lønnsomhetsbaserte regnskapssystemer hentet fra privat sektor. Her har regnskapstekniske underskudd ført til kutt i ansettelser og tjenestetilbud, ifølge Fanny Voldnes som er revisor og leder av Fagforbundets samfunnsøkonomiske enhet. Høgskoler og universiteter er også pålagt å bruke lønnsomhetsbaserte regnskapssystemer, og Voldnes sier også at kommunene opplever et stadig sterkere press på å følge etter og innføre det samme. Samlet statsregnskap – Da statsbudsjettet ble lagt fram i fjor, var vi godt fornøyd med det vi oppfattet som stans i det videre arbeidet med utbredelse av lønnsomhetsbaserte regnskapssystemer. Derfor er vi bekymret over ordlyden i årets budsjettforslag som antyder at arbeidet med å lage ett samlet statsregnskap for hele den norske staten skal gjenopptas, sier Mette Nord. – Hvis reglene for lønnsomhetsregnskap skal legges til grunn, kan det bety at hele offentlig sektor blir kommersialisert og at kommunene får store underskudd. En så omfattende og dramatisk endring er det svært viktig å få oppmerksomhet og debatt rundt, mener hun. Respons fra Stortinget I forbindelse med arbeidet med statsbudsjettet arrangerer Stortinget høringer der blant annet interesseorganisasjoner kan legge fram sine synspunkter for stortingskomiteene. Fagforbundet har brukt høringene til å ta opp regnskapssystemer med finanskomiteen. – Vi ble møtt med stor interesse i komiteen da vi la fram saken. Regnskapssystemer er et teknisk og komplisert spørsmål, og derfor vanskelig å løfte fram i en offentlig debatt. Men jeg tror vi klarte å øke bevisstheten om de politiske konse- kvensene hos stortingspolitikerne, sier Wegard Harsvik, som er ansvarlig for Fagforbundets samfunnskontakt. Ønsker kommunalt regnskapssystem Hvis det skal innføres ett system for hele forvaltninger på alle nivåer, ønsker Fagforbundet heller at det kommunale regnskapssystemet tas i bruk. – I dette systemet skilles det mellom hva som brukes til investeringer og hva som brukes til drift, samtidig som avskrivningskostnadene framkommer. Derfor er dette regnskapssystemet langt mer egnet for politisk styring, og gir politiske beslutningstakere bedre informasjon enn et lønnsomhetsregnskap, skriver forbundet i et notat til finanskomiteen. 18 > Fagbladet 11/2010 fbaargang2010 fbseksjonHEL