Gode prosesser Pilotsykehusprosjektet er inne i sluttfasen, og Britt V. Danielsen håper prosjektet videreføres og at partssamarbeidet fortsetter i sykehussektoren. Flere læreplasser Fylkeskommunene har skaffet flere lærlingplasser i år enn i fjor. Det var registrert 19.074 søkere til læreplass 1. oktober. 12.203 av dem er formidlet. Dette er 772 flere enn på samme tidspunkt i 2009. Mange kandidater finner også læreplasser på egen hånd. Antallet nye lærekontrakter er derfor høyere enn det antall fylkeskommunene formidler. Størst økning i antall formidlede læreplasser har Østfold, Oslo og Finnmark. Hedmark har størst nedgang. IVR I to år har fem helseforetak sammen med kommunene i deres nedslagsfelt med brukere og tillitsvalgte utviklet prosjekter for å bedre samhandlingen og kvaliteten på tjenestene. Prosjektperioden går ut ved årsskiftet. I november skal den nasjonale referansegruppa for pilotsykehusene, som ledes av departementet, møtes. Da skal de blant annet diskutere hvordan partssamarbeidet kan fortsette. Britt V. Danielsen som er rådgiver i Omstillingsenheten, representerer Fagforbundet i referansegruppa. Hun var nylig på en samling i Førde hvor alle deltakere ble oppdatert på arbeidet med de ulike prosjektene.  Det tok tid å komme i gang, men nå arbeider alle veldig godt med sine prosjekter og kan vise til gode resultater, sier hun. Danielsen mener de gode prosessene viser at partssamarbeidet bør fortsette og spres Britt V. Danielsen, rådgiver i Omstillingsenheten til flere. Hun tror det er mye å vinne på å overføre metoden og å knytte den enda mer til utviklingsarbeid i forbindelse med samhandlingsreformen.  Erfaringene fra Helse Førde har fått oss til å vurdere partssamarbeid i forhold til strategiarbeidet i foretaket. Det viser at metoden har fungert godt, sier Britt V. Danielsen. Tekst: KARIN E. SVENDSEN STILLING LEDIG (** !#&&,*,+(&,"+$+/$!#&",.'+,",%+,"%$'/,,, (** &'" !,'(.&*    %/,,,.""''".0* ,'/())-++ +/$!#&&'*(&,"%%%(*'/$!#&&,!*
 (*(       +',*)%++*/$!#&&,+,0*.,*.%"' *&(*"!.* .%"' .%"' '*"''%,",*&"'*'!,*& %%* (* )*'!,(** !#&&,*".+&*",+,"%+$-*+%($(&&-' "!*%" +,"%%"' +(&  
                                            
            (** !#&&,!*, (, &"%#2&,"%'1*&,%%+,"%%"' * +,,& -,'',)*+('%, "+&-%" !,*(*$*,".",, ( '/,'$'"' ", (,*"+&"%#2 "$',"%/%"%" !,"'1*,"%$'/,'"' ,"%+/$!#&&, -&0!*+$'(*+$+$*",%" ( &-',%"  2''( '+,,%++."%$0*"!'!(%,"%,*".,%)0(&*0, "%,*%+  1*&*())%/+'"' *(&+,"%%"' '$'0+.!'.'%+ ,"% +# %" %*%+/+1,!*/'"' ,%  2$'&+'+ (** !#&&,*%#%+'+." 
+%( 2'+*"+, 
+&* UTENFOR LEKEN: I overkant av fem prosent av norske elever oppgir at de blir mobbet en eller flere ganger i uka. Manifest mot mobbing Partene i Manifest mot mobbing staker ut veien videre. De ønsker at alle landets ordførere skal forplikte seg til å delta i arbeidet ved å skrive under på et lokalt manifest. Fagforbundet er sammen med blant annet regjeringen, KS og Utdanningsforbundet en av partene i Manifest mot mobbing. Det nåværende prosjektet går ut ved årsskiftet. Kunnskapsministeren foreslår derfor et nytt manifest som skal gå over fire år for å gi rom for mer langsiktige tiltak. I tillegg foreslås det en sterkere lokal forankring. Lokale manifest vil bli sendt til alle landets kommuner, før det underskrives av ordfører og eventuelle lokale samarbeidspartnere. Partene møtes igjen i desember for å inngå endelig avtale om det nye manifestet. Trivselen i norsk skole har økt fra 2009. I 2010 sier om lag 40 prosent av elevene at de trives svært godt, mot om lag 37 prosent i 2009.    IVR Fagbladet 11/2010 > 39 Illustrasjonsfoto: colourbox.com fbaargang2010 fbseksjonHEL