Bare spør Fagbladets ekspertpanel Fagbladet videreformidler spørsmål av allmenn interesse om blant annet tariffavtaler, juridiske arbeidslivssaker og -lover, videreutdanning og spørsmål angående LOfavør og Sparebank 1 til et ekspertpanel. Eksperter i dette nummeret: Anne-Gry Rønning Aaby Juss Hilde Løkholm Tariff Magne Gundersen Forsikring Brev som ikke kommer på trykk, blir ikke returnert. Vi har dessverre ikke anledning til å svare på henvendelser som vi ikke finner plass til i bladet. Hvis du får problemer på arbeidsplassen, ta først kontakt med din lokale tillitsvalgte. Det er derfor hun eller han er der. Tillitsvalgtarbeidet treneres Spørsmål: Jeg var tidligere tillitsvalgt, og da jeg på nytt ble valgt som hovedtillitsvalgt i år, begynte arbeidsgiver omgående å stikke kjepper i hjulene. Når jeg på vegne av medlemmene ber om drøftingsmøter, forhandlingsmøter eller tvisteforhandlinger, opplever jeg at ledelsen først trenerer møtene. Når leder i neste omgang innkaller til møtet jeg har bedt om, er ikke ledelsen og Fagforbundet på samme møte som leder innkaller til. Alle møtene blir holdt hos personalsjefen, ikke hos nærmeste leder først. Personalsjefen nekter å skrive noe fra møtene, protokoll, osv. Er dette i tråd med hovedavtalens intensjoner? Bedriften er bundet av hovedavtale og tariffavtale (HSH). Selv om Fagforbundet har gode saker å fare med, hvor det foreligger klare brudd på lover og avtaler, må jeg lage ensidig referat/protokoll fra alle møtene jeg er på. Problemet da erjoatdetikkeseruttilåvære noe det overordnede Fagforbundet kan bidra med. Jeg har mange medlemmer, og har topp skolering. Det hele oppleves svært frustrerende og fortvilende. Kan HSH komme på banen her, eller må det foreligge tvisteprotokoll hvor begge parters syn fremgår? Hvordan skal jeg alene klare å oppdra arbeidsgiver? Hva er vitsen med å fortsette i vervet når arbeidsgiver tar seg til rette og ikke ser ut til å bry seg om gjeldende avtaleverk? Kan Fagforbundet sentralt bidra med noe? Vi er organisert slik at fagforeningen jeg hører til kun har informasjonsplikt overfor meg, men etter vedtektene er fagforeningsleder ansvarlig for at fagforeningen lokalt på min arbeidsplass fungerer! ES Svar: Innlegget ditt bærer preg av mye frustrasjon i rollen som tillitsvalgt. Slik du beskriver situasjonen, er det ikke vanskelig å forstå. Mitt svar vil konsentrere seg om noen hovedpunkter og råd til hvordan du kan manøvrere videre. Du er tillitsvalgt i HSH, og det er i dette tilfellet hovedavtalen mellom LO og HSH som regulerer medbestemmelse, rettigheter og plikter. Jeg vil først og fremst vise til kapittel IV Informasjon, samarbeid og medbestemmelse. I dette kapitlet står alt som berører forholdet mellom arbeids- takernes og arbeidsgivernes representanter. Innledningsvis står forhandlingspartenes syn på mål, grunnlag og tilrettelegging av samarbeid og medinnflytelse. Et sitat fra målsettingsparagrafen kan være på sin plass: LO og HSH er enige om at det er av avgjørende betydning for gode forhold på arbeidsplassen at samarbeidet mellom bedriftens representanter og de tillitsvalgte foregår i rasjonelle og betryggende former, og at de tillitsvalgte settes i stand til å ivareta sine oppgaver etter hovedavtalen og arbeidsmiljøloven som tillitsvalgte på bedriften for sin organisasjon på en effektiv måte. Målsettingsformuleringene inneholder bestemmelser som 24 > Fagbladet 11/2010 fbaargang2010 fbseksjonKIR