Debatt av Israel som stat. Noe som også vises på kart som er trykt av de palestinske selvstyremyndigheter som kan kjøpes i selvstyreområdene. De viser at staten Israel er radert bort, erstattet med landet Palestina, der også alle stedsnavn har fått nye arabiske navn. En helt annen side som økonomisk boikott vil føre til, er at den i betydelig grad vil ramme ca 1 million palestina-arabiske arbeidere som i dag arbeider sammen med eller side om side med jødene. De siste ukene har palestinaarabere strømmet til bosetninger på den såkalte Vestbredden for å få arbeid i utbyggingen som nå er startet opp der. Det er også interessant å lese hva den arabiske journalisten Khaled Abu Toameh skriver om at de aller fleste palestinaarabere i Øst-Jerusalem ønsker å leve under israelsk styre, fordi dette gir dem større trygghet og bedre sosiale ytelser, sammenliknet med de som bor på Galilea og Samaria, den såkalte Vestbredden. Utspill om boikott av Israel av ethvert slag vil kun virke mot sin hensikt. Bare gjennom forhandlinger med garantier om gjensidig og varig fred, vil gi resultater. Jeg imøteser at Fagforbundet spesielt, men også LO og resten av fagbevegelsen, inntar en mer objektiv holdning i forhold til Midtøsten-konflikten og evner å se løsninger til beste for begge parter. Boikott og tvang utenfra løser ingen konflikter, men gjør bare vondt verre. araberlandene seg selv å takke for. Det må da være totalt meningsløst å forlange at Israel gir tilbake områder vunnet i forsvarskrig til fienden uten fredsavtale! Gir Israel Golan tilbake til Syria, så vil Hizbollah være der dagen etter. Og det samme med Hamas på Vestbredden. Ville du sette deg ved forhandlingsbordet med en motpart som vil utslette deg og dine? Dessuten, mye av de områdene Israel okkuperte i 1967, er urgammelt jødisk land med gamle jødiske navn. Det finnes da endelig nok av gamle skrifter som beviser det. Flyktningproblemet er like mye araberlandenes sak. Det var disse som oppfordret dem til å flykte mens de jagde jødene på sjøen. Da det ikke lyktes, ba de flyktningene om ikke å vende tilbake da dette ville bli tolket som en anerkjennelse av staten Israel. Siden har araberstatene kynisk utnyttet de stakkars flyktningenes fortvilte situasjon for å sverte Israel. Flyktningproblemet ville blitt betraktelig verre dersom araberlandene hadde lyktes i å utslette jødestaten. Jødene vet hva det innebærer å være flyktning og jøde i arabiske land, ja, de har flere hundre års erfaring fra andre land også... Mange fagorganiserte rundt om i landet støtter Israel, eller i hvert fall mener landet har lov til å eksistere. En framstilling som Holter i Norsk Folkehjelp her kommer med, blir altfor ensidig. Israel er truet av de fleste nabolandene og har måttet føre flere forsvarskriger for å overleve. Jeg lurer på, hr. Holter, om du har sett arabisk barne-tv? Hvis ikke, bør du søke opp noen av programmene som sendes. Når en ser disse programmene, skjønner en hvorfor det aldri blir fred. Egypt har inngått fredsavtale med Israel, og det viser at fred er mulig. La oss håpe at også flere naboland gjør det samme. Harald Andresen HELTID–DELTID Ufrivillig deltid Jeg vil også ha slutt på ufrivillig deltid, selv om jeg ikke er aktiv i yrkeslivet i dag. Jeg jobbet som assistent i skolen og senere sjef for en skolefritidsordning. Jeg kjempet for at mine ansatte skulle få fast ansettelse. Jeg og flere med meg hadde hovedansvar for familiens økonomi og kunne ikke låne penger. I mer enn ti år visste vi ikke om vi hadde jobb neste år. Den rike Stavanger kommune søkte hvert år om dispensasjon for å slippe å ta ansvar for sine ansatte, og de fikk dette innvilget selv om de var lovpålagt å gi fast ansettelse etter en viss tid. Dette uvesenet syns jeg vi må komme over. Kanskje vi kan la det gå på omgang, og la det gå ut over ingeniører eller andre mannlige ansatte og høre hvordan de syns det var å leve under slike vilkår. Jeg bor nå på Sørlandet, og mange på sykehuset i Arendal går i små stillinger og må jobbe i helgene. De har familie og små barn, men de må bare ta den vakten uansett, for de kan ikke leve av disse små stillingene. De har heller ingen oversikt over hvor mye de tjener eller når de får jobbe. Er det rart at folk blir syke? Samtidig har de ansvar for små barn og resten av familien, de blir påført et kjempestress som er helt unødvendig og som ingen «tjener» på. Mitt neste sukk er eldrebølgen, det høres ut som om vi nærmer oss en katastrofe. De aller fleste jeg kjenner, er oppegående mennesker som ikke vil ha hjelp, men vil klare seg selv så langt det går. Jeg tror ikke MIDTØSTEN Historie, folk og land Under denne overskriften skriver Martin Holter i Norsk Folkehjelp en del om Israel som skurrer ganske kraftig i mine ører. Det er faktisk første gang jeg hører noen si at Israel førte en angrepskrig disse seks dagene. Riktignok var det Israel som gikk fysisk til aksjon først, men da hadde nabolandene allerede så godt som erklært landet krig. Egypts stenging at Tiranstredet for skip med livsviktige varer til Israel var en krigserklæring i seg sjøl. Store arabiske styrker sto oppmarsjerte klare til å «jage jødene på sjøen». FN-troppene var sendt hjem til sine respektive land, og bare det var et klart tegn på araberlandenes hensikt. 18. mai kunngjorde den egyptiske radiokanalen Aawt al-Arabia følgende: «Dagen i dag finnes det ikke lenger en internasjonal krisestyrke for å beskytte Israel. Vi skal ikke lenger klage til FN om Israel. Den eneste måten vi skal bruke mot Israel, er total krig, som vil resultere i utryddelsen av sionistisk tilstedeværelse.» Den Sovjetiske krigspropagandaen pågikk for fullt. Det er fullstendig feil framstilling å påstå at Israel førte angrepskrig her. Det har siden 1967 vært alminnelig anerkjent at Israel førte en forsvarskrig, akkurat som alle andre kriger landet har ført for ikke å bli utslettet. «Okkupasjonen» har Svein Lochner SI DET I FAGBLADET Dette er lesernes egne sider for korte innlegg om aktuelle temaer – maks 4000 tegn inkludert mellomrom. Vi forbeholder oss retten til å kutte i manuskriptene. Navn og adresse må oppgis, også når navnet ikke skal offentliggjøres i bladet. Send debattinnlegg til debatt@fagforbundet.no eller i posten til Fagbladet, postboks 7003 St. Olavs plass, 0130 Oslo. 54 > Fagbladet 11/2010 fbaargang2010 fbseksjonKIR