Tema: Uønsket deltid samarbeid er den beste måten å løse slike saker på, både for arbeidsgiver, ansatte og brukerne av kommunens tjenester, sier han. Fungerte bra Hovedtillitsvalgt Lill Inger Tyvold BergOlsen forteller at hun syntes samarbeidet fungerte bra når prosessen først kom i gang. – Vi var også plukket ut som en prosjektkommune i regi av Fagforbundets kompetansesenter i Tromsø, og fikk ni krav fra medlemmene. To fikk et tilbud fra kommunen som de godtok. For de sju andre måtte vi gå hardere til verks, men så fikk vi en veldig god dialog med arbeidsgiver. Det ble luftet flere muligheter som vi tok opp med medlemmene før vi ga tilbakemelding til arbeidsgiver. Når én fikk et tilbud som ble godtatt, åpnet det for nye muligheter for andre. Slik holdt vi på til vi var i mål for alle sju, sier hun. Fritid på ordentlig Gerd-Karin Simonsen, Inger-Lise Larsen og Gunhild Alsos er tre av de andre som fikk utvidet stillingene sine til hele eller så godt som hele i Andøy. De forteller omtrent den samme historien som kollegene i Skånland. – Det er godt å ha ordentlig fri når du har fri, og ikke trenger å lure på om telefonen ringer, slik at du må styrte ut på en ledig vakt, forteller de. – Vi var rett og slett ganske lei, før dette ordnet seg. Det var vanskelig å slappe helt av på fridager. – Fast lønn, fast arbeidstid, med tilhørende fast fritid, og ikke minst utsikter til en høyere pensjon. Det er virkelig noe å ta med seg videre, sier de. Faglige konsekvenser av deltid 64.000 helse- arbeidere på benken Hvis alle i helsesektoren jobbet heltid, ville det gitt 64.000 flere årsverk. 46.000 av disse er i kom- munehelsetjenesten. Seniorforsker Nina Amble, Arbeidsforskningsinstituttet TRYGGHET: Større stillinger betyr mer forutsigbar økonomi og arbeidstid, mener fra venstre Gerd-Karin Simonsen, Renate Lorntzen, hovedtillitsvalgt Lill Inger Tyvold Berg-Olsen, Gunnhild Alsos og Inger-Lise Larsen. SAMARBEID: Personalsjef KjellEinar Johansen i Andøy kommune har samarbeidet med Lill Inger Tyvold BergOlsen om stillingsutvidelsene. • Små stillinger gjør at brukere må forholde seg til unødig mange tjenesteytere. Dette skaper ofte utrygghet, ubehag og forvirring. Noen blir irritert over stadig å måtte legge fram sine behov på nytt. • Kvalitetsforringelsen er uavhengig av de ansattes formelle kompetanse. • En arbeidsplass med mange deltidsansatte i små stillinger vil ofte ha et fattig læringsmiljø. De mest kompetente arbeidstakerne bruker mye tid på å lære opp nye medarbeidere, og dette går på bekostning av kontakten med brukerne. • Arbeidsplasser som ikke tilbyr fullverdige ansettelsesforhold, kommer ofte til kort i konkurransen om de dyktigste medarbeiderne. Fafo-rapporten «Liv og arbeid» som ble lagt fram på Fagforbundets landsmøte i fjor 12 > Fagbladet 11/2010 Foto: Per Flakstad    Foto: Per Flakstad fbaargang2010 fbseksjonKON