Kontor og administrasjon Manifest mot mobbing Partene i Manifest mot mobbing staker ut veien videre. De ønsker at alle landets ordførere skal forplikte seg til å delta i arbeidet ved å skrive under på et lokalt manifest. Fagforbundet er sammen med blant annet regjeringen, KS og Utdanningsforbundet en av partene i Manifest mot mobbing. Det nåværende prosjektet går ut ved årsskiftet. Kunnskapsministeren foreslår derfor et nytt manifest som skal gå over fire år for å gi rom for mer langsiktige tiltak. I tillegg foreslås det en sterkere lokal forankring. Lokale manifest vil bli sendt til alle landets kommuner, før det underskrives av ordfører og eventuelle lokale samarbeidspartnere. Partene i Manifest mot mobbing møtes igjen i desember for å inngå endelig avtale om det nye manifestet. Trivselen i norsk skole har økt fra 2009. I 2010 sier om lag 40 prosent av elevene at de trives svært godt, mot om lag 37 prosent i 2009.    IVR UTENFOR LEKEN: Mobbetallene har vært stabile de siste fem årene. I overkant av fem prosent av elevene oppgir at de blir mobbet en eller flere ganger i uka. Harde prioriteringer i kommunene – Vi må gjøre harde prioriteringer i velferdstjenestene i kommunene som følge av årets statsbudsjett, sier rådmann Yngve Øhrbom. Regjeringen foreslår at kommunene får en inntektsøkning på 5,7 milliarder kroner neste år. Rådmann Yngve Øhrbom i NordOdal mener dette ikke er nok for nye satsinger. Han peker på at de fleste kommuner har stor gjeld, samtidig som gjeldsbelastningen i forhold til pensjonsutbetalingene øker voldsomt. Han er enig med kommunenes interesseorganisasjon KS i at det kan bli harde diskusjoner i kom- munestyrene før jul når kommunebudsjettene skal vedtas. – Det kan også gå ut over helse, pleie og omsorg. Oppvekst og skole må vi også vurdere, sier Øhrbom. Bra satsing på barnevern Som et lyspunkt peker rådmannen på regjeringens satsing på barnevern. – Det er bra prioritert. Men det er ikke nok bare med flere stillinger. Det trengs også midler til tiltak for å få en god barnevernstjeneste, sier Øhrbom. Han reagerer på at kommunene må søke fylkesmannen for å få ut midler til de nye barnevernsstillingene. En finurlig ordning som vitner om lite tillit til kommunene, mener han. – Jeg kan heller ikke se noen storstilt satsing på skolene, sier Øhrbom, som også er leder i Fagforbundets landsforening for rådmenn og andre ledere. Eldreplan øker gjelden Øhrbom opplyser at Nord-Odal kommune nylig har vedtatt en eldreplan. Kommunen bygger eldreboliger som har en standard midt mellom sykehjem og omsorgsboliger, i tråd med anbefalingene i samhandlingsreformen. – Det regner vi med å gjen- GJELDSBYRDE: – Det er ikke rom for nye satsinger i kommunene i 2011, sier rådmann Yngve Øhrbom i Nord-Odal. nomføre, men det øker den samlede lånegjelden, medgir Øhrbom. I egen kommune er gjelden 52.000 kroner per innbygger, til sammen 260 millioner kroner fordelt på de vel fem tusen innbyggerne. Tekst og foto: MONICA SCHANCHE 28 > Fagbladet 11/2010 Illustrasjonsfoto: colourbox.com fbaargang2010 fbseksjonKON