prosessene må også være koblet opp til organisasjonens primære visjon, verdier og mål. Endringsledelse er krevende, men ikke umenneskelig. Det å ha et avbalansert syn på seg selv og sine egne behov, styrker og svakheter i lederrollen, er en fordel. Det er ikke lett å være endringsagent, stabilisator og brobygger dersom du føler deg presset og usikker. Å spille ekstra tøff eller usårbar fører ofte til mer indre press og usikkerhet. Å effektivt lede komplementære team er en undervurdert ferdighet innenfor endringsledelse. Slike team består ofte av sterke personer med ulik faglig bakgrunn og personlige egenskaper. Utfordringen blir å utnytte og utvikle teamets mangfold av kompetanse og personprofiler. Endringsledelse er å forutse organisasjonens behov for endring (før situasjonen faktisk er der) samt evne å iverksette de rette tiltakene, til rett tid og med rett intensitet. Ofte iverksettes endringstiltak for sent, fordi ledelsen har forsømt sitt ansvar når det gjelder løpende å tilpasse organisasjonen til nye krav fra omverdenen. Å arbeide med kontinuerlige for- bedringsprosesser er derfor viktig for å unngå dramatiske endringssituasjoner. Med andre ord, påse at organisasjonen, selv i gode tider, har tilstrekkelig endringsberedskap. En sentral teknikk som brukes for å holde endringsberedskapen oppe, er at ledelsen med jevne mellomrom, for eksempel årlig eller annethvert år, gjennomfører en organisasjonsmessig diagnose. Et tilstrekkelig antall ledere og nøkkelmedarbeidere drøfter seg fram til et omforent syn på både ambisjoner og bekymringer når det gjelder videre utvikling. En slik tilnærming krever involvering, åpenhet og mot fra ledelsens side. Belønningen kan bli en mer endringsdyktig organisasjon hvor endringstrykket ikke bare kommer fra toppen av virksomheten. De aller fleste virksomheter (les i denne sammenheng kommuner) må ivareta to grunnleggende prosesser for å være levedyktig: drift og utvikling. Samtidig med produksjon av tjenester, må organisasjonen forberede morgendagen. Derfor er den store utfordringen nettopp å få gehør for at endring også er nødvendig i gode tider. Fagbladet 11/2010 > 37 Illustrasjonsfoto: colourbox.com fbaargang2010 fbseksjonKON