Utålmodige kommuner – Det er viktig å få fortgang i arbeidet med å følge opp Kvalitetskommuneprogrammet, sier Wegard Harsvik, ansvarlig for Fagforbundets samfunnskontakt. Programmet ble formelt avsluttet 30. juni i år. Forslaget til statsbudsjett inneholdt ikke øremerkede midler til dette arbeidet i 2011, men Kommunal- og regionaldepartementet har varslet at det vil samarbeide med kommunesektoren og arbeidstakerorganisasjonen om hvordan erfaringene og intensjonene i programmet skal videreføres. – Mange kommuner har svært gode erfaringer med trepartssamarbeid, og mange av dem som deltok venter på en videreføring. Vi er utålmodige, og har inntil videre flyttet hele sekretariatet til Fagforbundet for å ta vare på den viktige kunnskapen som ble bygget opp. – Vi har derfor brukt høringen i kommunal- og forvaltningskomiteen til å presse på for å komme i gang med en videreføring, sier Harsvik. økonomi – Brannskolen trenger mer penger – Brannfolk trenger utdanning, derfor må Norges brannskole få mer penger, sa nestleder Geir Mosti i Fagforbundet under en av høringene på Stortinget. Mosti mente brannskolen i Tjeldsund, mellom Harstad og Narvik, må få tolv millioner kroner ekstra til treningsfelt og sju millioner til nytt utstyr. I 2005 bevilget Stortinget ni millioner kroner til å utdanne brannfolk. Men mange kommuner i pengeknipe nedprioriterte dette. Derfor mener Fagforbundet at det hadde vært en bedre og mer målrettet løsning å gi pengene direkte til Norges brannskole. Tekst: Vegard Velle Krever lovfestet rett til læreplass I høringen til kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, krever Fagforbundet en lovfestet rett til læreplass, og er skuffet over at regjeringen ikke har funnet plass til dette i forslaget til statsbudsjett. I den samme høringen ønsket også forbundet at fagskolene må løftes fram i lyset som et tydelig alternativ til annen høyere utdanning, og at gode fagmiljøer rundt fagskolene må bevares. I tillegg mener forbundet at fagskolenes finansiering må legge til rette for studenter fra andre fylkes, slik at det går an å gå på en fagskole i et annet fylke enn der du bor. Fagbladet 11/2010 > 19 Illustrasjonsfoto: colorbox.com fbaargang2010 fbseksjonSAM