Seksjonsleder Skal markere seg på Frisør-NM Det siste året har Frisørenes fagforening nok en gang satt medlemsrekord. Nå vil de markere seg under NM i frisering på Hår & Skjønnhetmessen i Oslo Spektrum i februar neste år. Der vil de holde stand både med tanke på offensiv medlemsverving, men også i forhold til at den økte medlemsmassen stiller krav til synlighet og medlemspleie. Fagforbundets Seksjon samferdsel og teknisk har bevilget inntil 38.000 kroner til standen. OT Manifest mot mobbing Partene i Manifest mot mobbing staker ut veien videre. De ønsker at alle landets ordførere skal forplikte seg til å delta i arbeidet ved å skrive under på et lokalt manifest. Fagforbundet er sammen med blant annet regjeringen, KS og Utdanningsforbundet en av partene i Manifest mot mobbing. Det nåværende prosjektet går ut ved årsskiftet. Kunnskapsministeren foreslår derfor et nytt manifest som skal gå over fire år for å gi rom for mer langsiktige tiltak. I tillegg foreslås det en sterkere lokal forankring. Lokale manifest vil bli sendt til alle landets kommuner, før det underskrives av ordfører og eventuelle lokale samarbeids- UTENFOR LEKEN: Mobbetallene har vært stabile de siste fem årene. I overkant av fem prosent av elevene oppgir at de blir mobbet ukentlig. partnere. Partene møtes igjen i desember for å inngå endelig avtale om det nye manifestet. Trivselen i norsk skole har økt. I 2010 sier om lag 40 prosent av elevene at de trives svært godt, mot om lag 37 i fjor. IVR Brannsjefer blir egen faggruppe Brannsjefer og branningeniører blir nå en egen faggruppe. Siden plogspissarbeidet startet, har brannsjefene og branningeniørene vært samlet i et nettverk, med to årlige møter. EU-prosjekt for feiere Fagforbundet er invitert med på EU-prosjektet Peeter (Plattform for energieffektivitet opplæring, utdanning og forskning). Målet er å samle informasjon og kartlegge mulige På siste møte ble det ytret ønske om en annen organisering og et sterkere mandat. Nå har Seksjon samferdsel og teknisk vedtatt å gjøre nettverket til en egen faggruppe. OT tiltak for å styrke feiernes stilling. Særlig skal prosjektet informere deltakerne om hvordan de kan sette EUs regler for energiøkonomisering ut i praksis. OT Grønn folkehelse også for eldre Kommuner bygger sykehjem og omsorgssentre over hele landet. Eldrebølgen er velferdsstatens største utfordring, og behovet for utbygging er omfattende. Det stilles høye krav til utforming, fleksible løsninger og funksjonalitet, for både beboere og ansatte. Sansehager er et vesentlig satsingsområde for sykehjem og bo- og rehabiliteringssentre. Ideene bak sansehagene er gjenkjennelse, utholdenhet og balanse. Gjennom synsinntrykk, lyder, lukter og berøring forebygges angst og uro. Sansehager kan ha fiskedammer, katter og utedo. De kan ha planter fra «bestemors hage», hvileplasser og turveier. Kun fantasien setter grenser. Eldre, demente og andre beboere fortjener utomhusarealer som gir best mulig livskvalitet. Planlegging, bygging og oppstart har kommune og utbyggere god kontroll på. For få ser viktigheten av å inkludere den gode grøntfaglige kompetansen kommunene allerede har i dette folkehelsearbeidet. Forfallet av hagene starter nemlig raskt. For mange sykehjem mangler vedlikeholdsplaner og midler til drift. Hagene gror til med mindre ildsjeler blant pårørende eller ansatte tar tak, og den mister lett sitt rehabiliteringsaspekt. Det fins en løsning. STEIN GULDBRANDSEN Bruk den grøntfaglige kompetansen som fins i kommunene. Gartnere og grøntarbeidere bør være rådgivere under planlegging og bygging for at vedlikeholdet lettere skal gjøres av de ansatte og kanskje også beboerne selv. Grøntarbeiderne har en spisskompetanse som må benyttes. Da er det nok at de kommer inn et par ganger i året for å rense opp litt og sjekke hagens progresjon. Og alle får glede av disse grønne områdene over lengre tid. Eldre, demente og andre beboere fortjener utomhusarealer som gir best mulig livskvalitet. Det er god folkehelse. 38 > Fagbladet 11/2010 Illustrasjonsfoto: colourbox.com fbaargang2010 fbseksjonSAM