3-2-1 Saman for eit godt arbeidsmiljø NYTTIG: – Alle ser verdien av at vi fikk satt informasjonsflyten i system, meiner Liv-Heidi Eines (fremst), her saman med Hilde Kjerstad (f.v.), Anne Stapnes, Anita S. Håbesland og Eirin Imenes. hugse på at slarv ikkje er akseptabelt. Dessutan har dei tilsette fått eit verkty for å imøtegå andre som gløymer seg. Rutinar på informasjon Institusjonsleiaren har møte med gruppesjukepleiarane kvar tredje veke, og med dei tillitsvalde og verneombod kvar sjette veke. I møta mellom dei tillitsvalde og institusjonsleiar brukte dei før mykje tid på å informere om kva folk snakka om. Det var gjerne småsnakk på grunnlag av mistydingar. • 3 partar (arbeidsgjevar-, arbeidstakarorganisasjonane og Arbeidstilsynet og Nav) • 2 bransjar (sjukeheim og kjøtindustrien) • 1 mål (godt arbeidsmiljø) Birkenes er eitt av 21 sjukeheimar landet over som har deltatt i 3-2-1 Saman for eit godt arbeidsmiljø frå sommaren 2008 og ut 2010. No går arbeidet med å betre kompetanse, leiing og partssamarbeid frå prosjekt til livsfase. Dei sjukeheimane som har vore med i 3-2-1-prosjektet, har fått fagleg bistand av Arbeidstilsynet og Nav Arbeidslivssenter. Nokre av dei har også fått økonomisk stønad frå Nav og prosjektet. Prosjektet var eit nasjonalt samarbeidsprosjekt mellom Arbeidstilsynet, partane i arbeidslivet og Nav. Målet var at arbeidssituasjonen skulle fremje helse, vere meiningsfull og inkluderande. Les meir på www.ks – No nyttar vi tida til å samarbeide om ting som skal skje, seier Hilde Kjerstad, tidlegare tillitsvald for sjukepleiarane i Sjukepleiarforbundet. Dei om lag 80 tilsette på sjukeheimen er delte inn i seks grupper pluss reinhald og natt. Ulempa med informasjonsflyten er at dei åtte–ti som går natt, ikkje er med på onsdagsmøta. Då har dei fri og får ikkje betalt for å stille opp. Unntaket er vikari-    > Fagbladet 12/2010 > 35 fbaargang2010 fbseksjonHEL