Seksjonsleder Ny kortstokk Seksjon helse og sosial (SHS) har nettopp laget en ny samling dialogkort. Denne gang er det ansatte innen psykisk helsevern og rusomsorg som er målgruppen. Det er seksjonens Faggruppe for psykisk helse og rus som sammen med rådgiver Kristin Skogli har formulert 54 forskjellige dilemmaer. – Vi håper kortstokken vil inspirere til refleksjon og interessante diskusjoner, sier Skogli. Fra før har SHS gitt ut tilsvarende kortstokk for ansatte i eldreomsorgen. KES Konferanse om integrering Kjersti Børsum åpnet den to dager lange konferansen for medlemmer som arbeider med integrering. Hun driver Vioma (verdier, integrering og mangfold) og tilbyr kurs blant annet i systematisk forståelse av kulturer. Børsum la blant annet vekt på hvor viktig det er at etnisk norske er bevisst på sin egen norskhet, og hva det innebærer. Det er for eksempel typisk norsk å snakke med innskutte leddsetninger, noe som gjør det vanskelig for folk fra andre kulturer å fatte budskapet. Mange av deltakerne syntes hun hadde mange tankevekkende eksempler, blant annet på dobbelkommunikasjon. Sykepleierne på Facebook Sissel M. Skoghaug, leder i Fagforbundets nettverk for sykepleiere, oppfordrer alle som er interessert i hva som skjer i helsevesenet til å gå inn på Facebook-sida til sykepleierne. – Her blir du oppdatert både på faglige spørsmål og hva som skjer i Fagforbundet i forhold til yrkespolitiske og helse- – Når vi skal kritisere noen, åpner vi gjerne med et smil, var ett av hennes eksempler. Og ved nærmere ettertanke kunne de fleste kjenne seg igjen. Og etter enda litt tankevirksomhet blir det forståelig at mimikken kan tilsløre budskapet. Konferansen på Sørmarka i Akershus var et samarbeidsprosjekt mellom SHS og SKKO (Seksjon kirke, kultur og oppvekst). De vel 40 deltakerne fra hele landet var tospråklige assistenter, tolker, programrådgivere, ansatte ved asylmottak og ved omsorgssenter for enslige, mindreårige asylsøkere. KES politiske spørsmål, sier Skoghaug. Nettverket hadde tidligere en gruppe på facebook, men har nylig opprettet en egen profil. De har i løpet av kort tid hatt 300 besøkende som har sagt at de liker sida. Facebook-sida heter Fagforbundets sykepleiere. KES Et kvinneløft Det er forskjell på tunge løft i industrien og i helsevesenet. I alle fall hvis du skader deg. Den mannlige industriarbeideren viser til dagens yrkesskadebestemmelser og får erstatning, mens den kvinnelige helsefagarbeideren sitter igjen med svarteper. Den kjønnsdiskriminerende praksisen skyldes at yrkesskadebestemmelsene i liten grad er tilpasset skader som skjer på kvinnedominerte arbeidsplasser. Riktignok kvalifiserer noen belastningslidelser for erstatning, men dette handler om sykdommer forårsaket av fysisk eller kjemisk arbeid, dvs. sykdommer som det er mest vanlig å pådra seg på mannsdominerte arbeidsplasser. Det er forsket mye på virkninger av kjemikalier og stoffer for de store mannsdominerte yrkesgruppene, mens kvinnearbeidsplasser i liten grad er undersøkt. De kvikksølvskadede tannhelsesekretærene har måttet ta en lang og uverdig kamp for å få godkjent yrkesskade – og så langt «De kvikksølvskadede tannhelsesekretærene har måttet ta en lang og uverdig kamp for å få godkjent yrkesskade. Blir veien ekstra lang fordi de er kvinner?» har ingen fått en slik godkjenning. Blir veien ekstra lang fordi de er kvinner? Gjennom yrkesskadeforsikringsloven er arbeidstakere forsikret ved yrkesskade, og folketrygdloven har bestemmelser som gir særfordeler. Vi tror dette er gode sikkerhetsnett og at vi er forsikret for skader som skjer på arbeid. Det viser seg likevel at mange KJELLFRID T. BLAKSTAD som får alvorlige helseskader som følge av arbeidet, får avslag på krav om yrkesskade. Årsaken er rigide yrkesskadebestemmelser. Loven unntar direkte belastningslidelser og psykiske lidelser. Dermed er helseplager som særlig rammer kvinner, uttrykkelig unntatt. Fagforbundet har flere ganger fremmet forslag om å utrede og innta de spesielt kvinnerelaterte belastningslidelsene som en del av yrkesskadebestemmelsene. Tiden er overmoden for at staten gjennomgår loven, og sørger for en yrkesskadeordning som er forenlig med likestillings- og diskrimineringsloven, samt EU/EØS-reglene om likebehandling av kvinner og menn. 42 > Fagbladet 12/2010 fbaargang2010 fbseksjonHEL