Vil ha kommunepenger til ungdom Seniorrådgiver i Nav-direktoratet Njål-Petter Svensson mener ruspolitikken i Norge kan sammenliknes med å tørke opp på golvet mens det renner fra krana. gjennomslag i hjelpeapparatet, sier han. Frafall fra skolen koster samfunnet i gjennomsnitt over 12 millioner kroner for hver elev som dropper ut. Antallet unge uføre er tredoblet de siste 20 årene. å få ungdom i jobb ville spare milliarder, understreker Njål-Petter Svensson. Klarte det i Nordland Få kommuner driver i dag oppsøkende arbeid utenfor kontortida for å nå ungdom i sviktsonen. Ett unntak er prosjektet Ungdom i Svevet, ni Nordlands-kommuner.  De får tak i ungdom på turª før de er blitt helt nedkjørt. Det dreier seg om tett individuell oppfølging pluss meningsfylt aktivitet eller arbeid. De har forsøkt mye forskjellig, men den viktigste erfaringen er at du må ut på gata utenom kontortid  med oppsøkende virksomhet hvis du vil ha tak i denne gruppa, sier Svensson. Tekst: MIA PAULSEN  Det er på tide å satse mer på oppsøkende og forebyggende arbeid mot ungdom i risikosonen, mener Njål-Petter Svensson. Han tror kommunene bør få øremerkede midler til å hindre rekruttering av ungdom til rusmiljøer. Svensson har arbeidet med rusproblemer siden han var ung sosionom på 60-tallet, og innledet nylig på en fagkonferanse i regi av Forbundet mot rusgift. Mange overdoser Utredningen fra Stoltenberg-utvalget har gjort sitt til at diskusjonen er dreid i retning skadereduksjon og et bedre liv for de tyngste rusmisbrukerne  de som gjerne vil ha hjelp. At Norge sammen med Luxembourg har Europas høyeste overdosedødelighet, understreker at det er nødvendig. De siste ti åra har mer enn 2000 mennesker dødd av overdoser i Norge, ifølge NTB. Men Svensson oppfordret til også å vie mer oppmerksomhet mot de som er unge, vanskelige og ikke vil ha hjelp. Men som trenger det.  Ungdomstida er spesiell og sårbar. Det er merkelig at ungdomstida ikke har fått Ungdomstida er spesiell og sårbar. SENIORRåDGIVER NJåL-PETTER SVENSSON Nyttig kompetanse for jobb i barnehage Kombiner jobb og utdanning  og start når du vil KURSTILBUD AFTENSKOLEN Region 1 " Kveldsklasser " Fjernundervisning " Nettforelesninger KUNNSKAPSKURS " Helseassistent " Legemiddelhåndtering " Pedagogikk " Sosialpedagogikk " Spesialpedagogikk " Krisepedagogikk " Sorgogsorgreaksjoner " Utviklingspsykologi " Kommunikasjon " Ledelse VIDEREUTDANNING " Barsel- og barnepleie " Psykisk helsearbeid Se www.aftenskolen.com Tlf. 73572800 VIDEREGåENDE SKOLE " Helse- ogsosialfag " Barne- og ungdomsarbeider " Helsefagarbeider " Aktivitør " Fellesfag(allmennefag) FAGSKOLEUTDANNING " Autismeomsorg " Eldreomsorg " Kreftomsorg og lindrende pleie " Rehabilitering " Spesialpedagogikk " Veiledning e-mailadresse: trondheim@aftenskolen.no www.aftenskolen.com " E-post: trondheim@aftenskolen.no " Telefon: 73 57 28 00 Fagbladet 12/2010 > 35 fbaargang2010 fbseksjonKIR