Varsler søksmål I slutten av november fikk direktør Siri Hatlen ved Oslo universitetssykehus et varsel om søksmål hvis de ikke snur og beholder Are Saastad som tillitsvalgt på Aker sykehus. Fagforbundet Aker har engasjert advokat Anne Mari Due til å ta seg av saken til Saastad. Dersom beslutningen om å flytte ham til Akershus universitetssykehus ikke endres, varsler advokaten at saken kan havne i retten. Juridisk uholdbar – Vi oppfatter flyttingen av Are Saastad som juridisk uholdbar. Sykehusledelsen viser med denne beslutningen at de ønsker å bli kvitt en profilert og brysom tillitsvalgt som det åpenbart ikke er rom for ved Oslo universitetssykehus, sier nestlederen i Fagforbundet Aker, Ann Karin Osode. Hun er dermed uenig konklusjonen til Fagforbundet Oslo. Der mener ledelsen at Saastad er omfattet av den planlagte virksomhetsoverdragelsen gjennom ansettelsesforholdet ved alderspsykiatrisk avdeling. – Vi må forholde oss til reglene om virksomhetsoverdragelse, på samme måte som arbeidsgivere må. Dette er bestemmelser som gir ansatte et godt vern og gode rettigheter i prosesser som dette, sier lederen i Fagforbundet Oslo, Mari Sanden. Støtte Selv mener Are Saastad at han ikke lenger er ansatt i avdelingen. Han ble heltidstillitsvalgt i 1997, og mener han ble overflyttet til klinikksjefens stab i 2000. Denne MÅ ENDRES: Advokaten til Are Saastad varsler rettssak hvis beslutningen om å flytte ham fra Aker til Ahus ikke endres. avdelingen skal ikke flyttes til Akershus. – Saken bygger på et syltynt grunnlag, og er et bevisst angrep på de tillitsvalgtes rettigheter, mener Osode. Tekst og foto: PER FLAKSTAD Uføre på facebook Fagforbundet har nylig opprettet en egen facebook-side for helt uføre. Den er et lukket og trygt forum av og for Fagforbundets helt uføre medlemmer. – Du er velkommen til å ta direkte kontakt meg på e-post til kari.solberg@broadpark.no, så loser jeg deg videre til facebook-siden. Jeg håper på å få innspill om viktige saker som jeg kan bringe videre til Fagforbundets pensjonistutvalg, sier Kari Solberg, som er representanten for uføre i utvalget. Facebook-siden er ikke synlig for andre enn dem som får tilgang fra Solberg    TiB Tvister om kommunerevisjon RYDDER OPP: Fagforbundets Bernt Vederhus krever møte med KS om brudd på hovedavtalen etter bystyrevedtak om å skrote kommunerevisjonen i Bergen. Bergen kommune innrømmer at det er tariffbrudd å konkurranseutsette kommunerevisjonen. Forbundet mener at bystyrevedtaket er ugyldig. Bystyret i Bergen vedtok å kvitte seg med sin egen kommunerevisjon etter et benkeforslag fra Høyres bystyregruppe i september. Fagforbundet har protestert og mener vedtaket er brudd på hovedavtalen mellom LO og KS. – Vedtaket er ugyldig, og prosessen må reverseres, sier rådgiver Bernt Vederhus ved Fagforbundets kompetansesenter i Bergen til Fagbladet. «Før vedtak om å konkurranseutsette en eller flere tjenester, skal den enkelte arbeidstakerorganisasjon gis anledning til å uttale seg skriftlig for besluttende organ,» er ordlyden i hovedavtalen. Innrømmer tariffbrudd Administrasjonen i Bergen kommune innrømmer at bystyrevedtaket er tariffstridig, men går ikke med på at det er ugyldig. Saken ble fremmet og avgjort av politikerne i bystyremøtet, mener de. Fagforbundet mener at kommunepolitikerne ikke kan vri seg unna hovedavtalen bare ved å fremme benkeforslag. Forbundet krever nå et tvistemøte med KS – Kommunenes arbeidsgiver- og interesseorganisasjon. Tekst og foto: MONICA SCHANCHE Fagbladet 12/2010 > 5 fbaargang2010 fbseksjonKON