Kontor og administrasjon Økt minstelønn Høyere minstelønnssatser og ansiennitetsstige er viktige resultater i lønnsoppgjøret for ansatte i kinoer, asylmottak og Blindeforbundet. Den nye tariffavtalen mellom Fagforbundet og NHO gjelder kinoansatte i Oslo, Tromsø, Stavanger og Sandnes, ansatte i asylmottak og ansatte i Blindeforbundet. Den nye avtalen gjelder fra 1. mai, og innebærer at det er innført ansiennitetsstige fra 0 til 6 år, og satsene er hevet for de ulike gruppene. I tillegg er kveld- og nattilleggene økt. Løsningen partene er enige om, gir et generelt tillegg på 1 krone i timen, pluss et likestillings- og lavlønnstillegg på 50 øre.    PF Ledelse med mål og mening God praksis og kunsten å definere hva som er god praksis, er ifølge Geir Sverre Braut et lederansvar. Braut, som er assisterende direktør i Helse- Travelt på legekontor Helsesekretærer på legekontor har beskjedne arbeidsbetingelser i forhold til kolleger i kommuner og på sykehus, men trives i jobben. En fersk undersøkelsen fra Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) viser at helsesekretærene opplever stress på grunn av tidsnød, avbrytelser og oppgaver som de ikke har fått nok opplæring i. Mange arbeider deltid. Halvparten har 80 prosent stilling eller mindre, og 30 prosent ønsker større stillingsandel. Helsesekretærene føler seg jevnt over trygge i ansettelsesforholdet, men mange syns det er vanskelig å forhandle lønn med legen som også er sjefen. Økt kompetanse – En hovedutfordring er å sikre ordnete arbeidsforhold for helsesekretærer på fastlegekontor, sa AFI-leder Arild Steen under presentasjonen av undersøkelsen nylig. Han framholdt at det vil komme flere oppgaver i primærhelsetjenesten, og at behovet for kompetanse vil øke. Helsesekretærene vil også få nye oppgaver i forbindelse med samhandlingsreformen. Det er om lag 8000 som jobber som helsesekretærer i Norge i dag. Vel 2000 arbeider i sykehussektoren, 4000 på fastlegekontor og 900 i kommunesektoren. AFI-notatet har tittelen Faste grep om helsa i hektisk kontor, en undersøkelse av helsesekretærenes arbeidsforhold ved fastlegekontor. Seniorforsker Kristin ReichbornKjennerud har skrevet notatet på oppdrag fra Delta. Stolt av jobben – Jeg kjenner meg igjen i undersøkelsen om at folk trives i jobben, selv om lønna er lav, sier Britt Silseth, helsesekretær i psykiatrien i Molde og leder av Fagforbundets Seksjon kontor og administrasjon i Møre og Romsdal. VIKTIG ROLLE: Vi er fornøyd og stolt av jobben vår, sier helsesekretær Britt Silseth som var til stede da AFI-rapporten ble lagt fram. Hun har selv gjennomført en undersøkelse blant helsesekretærene i sitt fylke. Et ønske om bedre verdsetting og kompetanseløft for å kunne ta på seg nye oppgaver, er noen av funnene i hennes materiale. – Helsesekretærene har en viktig rolle både på sykehus, i kommunene og på legekontor. De må få mulighet til å videreutvikle seg og få spisskompetanse. Det blir en viktig oppgave å skaffe etterutdanningstilbud, sier Britt Silseth. Tekst: MONICA SCHANCHE tilsynet, var en av innlederne på konferansen som Fagforbundets Seksjon helse og sosial arrangerte for ledere i helsesektoren. Geir Sverre Braut i Helsetilsynet. Braut drøftet blant annet mellomledernes utfordringer når de på den ene siden står overfor store forventninger fra pasienter, mens de på den andre siden har klare økonomiske rammer. Om lag 50 deltakere fra hele landet var samlet til den to dager lange konferansen. Andre temaer på konferansen var verdibasert ledelse, inkluderende arbeidsliv og samhandlingsreformen.    KES 28 > Fagbladet 12/2010 Foto: Monica Schanche Illustrasjonsfoto: colourbox.com fbaargang2010 fbseksjonKON